HR Pogotowie na froncie walki z bezrobociem

Jedną z konsekwencji trwającej pandemii jest utrata zatrudnienia, zleceń lub części wynagrodzenia. Problem dotyczy sporej grupy pracowników i osób świadczących usługi w oparciu o umowy cywilno-prawne. Faktem jest, że duża liczba kandydatów poszukuje nowego zajęcia, a jednocześnie są też firmy, które nadal aktywnie prowadzą procesy rekrutacyjne. Jak zatem wykorzystać dostępne zasoby do ograniczania poziomu bezrobocia będącego efektem panującej pandemi.

fot. unsplah

Metod na zmniejszenie liczby osób szukających nowych wyzwań zawodowych jest wiele. Jedną z nich jest oddolna, społeczna inicjatywa HR Pogotowie. Celem tej inicjatywy jest szybkie połączenie rekruterów z osobami, które utraciły pracę, czy zlecenia. HR Pogotowie oferujące bezpłatne wsparcie dla poszukujących zatrudnienia oraz rekruterów prowadzących procesy rekrutacyjne powstało na portalu LinkedIn w maju 2017 roku z inicjatywy Artura Dzięgielewskiego. Po założeniu HR Pogotowia autor nie spodziewał się wielkiego odzewu, tym bardziej, że jego sieć liczyła wtedy około 30 osób. W pierwszych dniach funkcjonowania HR Pogotowia z prośbą o pomoc napisało 20 osób. Z dnia na dzień liczba zainteresowanych wsparciem rosła. Poprawa i weryfikacja CV, rozmowy przygotowujące do rekrutacji, czy polecenia kandydatów na profilu autora stawały się coraz bardziej potrzebne i przydatne. Inicjatywa HR Pogotowie została założona z myślą, że potrwa około miesiąca. Stało się inaczej - trwa nadal.

Do marca 2020 roku HR Pogotowie udzieliło pomocy ponad 2000 potrzebującym. W dobie koronawirusa wsparcie ze strony inicjatywy nabrało nowego wymiaru i rozpędu. Od początku pandemii z prośbą o pomoc zwróciło się do HR Pogotowia ponad 1300 osób. Ta liczba stale rośnie. Bardzo mocno zauważalna stała się potrzeba szybkiego skojarzenia pracowników, którzy utracili zatrudnienie podczas pandemii, z rekruterami. W odpowiedzi na tę potrzebę, w połowie marca 2020 roku, utworzony został plik w programie Excel, który umiejscowiono na Dysku Google. Ogłoszenia o poszukiwaniu pracy oraz oferty pracy wpisywane były ręcznie. To było czasochłonne. Jednak pomoc była najważniejsza.

Wykres 1: Stopa bezrobocia rejestrowanego od stycznia 2017 do marca 2020 (źródło: www.stat.gov.pl)

Każdy kto poprosił o dostęp do pliku, otrzymywał go. Pliki nie zawierały żadnych danych osobowych i ich poprawność pod kątem RODO została skonsultowana ze specjalistą ds. ochrony danych osobowych. Zwiększająca się liczba potrzebujących i stały rozwój pliku w programie Excel został zauważony przez dwóch programistów (jednym z nich jest współautor artykułu Tomasz Zając), którzy wyszli z propozycją zautomatyzowania procesu. I tak tydzień po pojawieniu się pliku w programie Excel, HR Pogotowie miało narzędzie, dzięki któremu rekruterzy i kandydaci mogą dodawać swoje wpisy samodzielnie.

Unikalną w skali kraju cechą tego rozwiązania jest możliwość bezpośredniego kojarzenia obu stron, które mogą bardzo szybko nawiązać ze sobą kontakt bez potrzeby wysyłania CV i prowadzenia długotrwałego poszukiwania. Narzędzie znaleźć można pod adresem: hrpogotowie.pl.

Warunkiem korzystania z serwisu (działającego zgodnie z przepisami RODO) przez kandydatów poszukujących zatrudnienia i rekruterów jest rejestracja w systemie oraz posiadanie profilu na portalu LinkedIn. HR Pogotowie prężnie się rozwija i na tę chwilę liczy siedem osób.

Rynek pracy w liczbach

Mimo, iż wyżej napisano o zwiększającej się liczbie poszukujących pracy, to analizując opublikowane przez GUS wyniki dotyczące stopy bezrobocia w marcu 2020 roku, zauważyć można minimalny jej spadek. W odniesieniu do marca minionego roku o 0,5 punktu procentowego i do miesiąca poprzedniego bieżącego roku o 0,1 punktu procentowego.

Wykres 2: Dynamika rozwoju inicjatywy HR Pogotowie – liczba zgłoszonych kandydatów i ofert pracy do dnia 29.04.2020 (źródło: opracowanie własne)

W wynikach przedstawionych przez GUS nie jest jednak widoczny jeszcze wpływ epidemii koronawirusa na rynek pracy, o czym świadczyć mogą chociażby wymienione niżej powody.
Po pierwsze okresy wypowiedzenia umów o pracę powodują, iż osoby z ich najkrótszymi 2-tygodniowymi okresami wypowiedzenia, pojawią się dopiero w statystykach za miesiąc kwiecień 2020. Kolejna grupa zwolnionych osób z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia zarejestruje się jako bezrobotni w maju pod warunkiem, że pracodawca wręczył wypowiedzenia już w marcu. Z kolei pracownicy z najdłuższym 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, zasilą grupę bezrobotnych najwcześniej w lipcu.

Po drugie zwolnienia grupowe muszą zostać najpierw zgłoszone do urzędu pracy zanim zostaną przeprowadzone. Pracodawca musi odczekać na wykonanie zwolnień grupowych 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia. Okresy wypowiedzeń są również zależne od zawartych porozumień z zakładowymi organizacjami związkowymi. Z danych zebranych przez Business Insider Polska z urzędów pracy w całym kraju wynika, że liczba zgłoszeń o planowanych grupowych zwolnieniach w ciągu pierwszych dwóch tygodni kwietnia dorównała już marcowej statystyce.

Po trzecie spowolnienie poszczególnych gałęzi gospodarki będzie między innymi konsekwencją obniżenia poziomu wynagrodzeń przez pracodawców. Zmieni to strukturę wydatków wielu gospodarstw domowych. Spowoduje to kolejne redukcje zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branż, które odniosą największą stratę.

Skutki pandemii są bardzo mocno widoczne w statystykach prowadzonych przez HR Pogotowie. Na liście inicjatywy w dniu 30 marca (przejście na platformę webową) było zapisanych 288 kandydatów. Miesiąc później - 29 kwietnia stan zmienił się diametralnie i liczba poszukujących zatrudnienia sięgnęła 1014. Oznacza to przyrost o 252 proc. w ciągu miesiąca, z tygodniową liczbą zgłoszeń przekraczającą 200 kandydatów.

Rysunek 1: Liczba kandydatów poszukujących pracy w danym województwie od początku pandemii do 29.04.2020 (źródło: opracowanie własne)

Można by zakładać, że najwięcej kandydatów zgłaszających się do HR Pogotowia powinno pochodzić z województw o największym poziomie bezrobocia. Jednak tak nie jest, częściowo z powodów opisanych powyżej - pracownicy otrzymali wypowiedzenia i zaczęli aktywnie szukać pracy, a formalnie jeszcze nie są bezrobotnymi, uwzględnionymi w statystykach. Drugim powodem może być efekt populacji danych województw. Im większa populacja w województwie z dużymi aglomeracjami miejskimi, tym większa liczba osób aktywnie poszukujących pracy na portalu LinkedIn.

Na mapie (41 str.) widać, że największa liczba kandydatów pochodzi z województwa mazowieckiego - 38,4 proc.. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze województwo dolnośląskie - 12,8 proc. i wielkopolskie - 9,4 proc. Warto dodać, że 2,6 proc. kandydatów z wyżej wymienionych lokalizacji deklaruje gotowość do relokacji do innego miasta, czy województwa. Wśród wszystkich zapisanych na liście HR Pogotowia poszukujących zatrudnienia, 5,7 proc. wyraża chęć pracy na terenie całego kraju, bez wskazania konkretnej lokalizacji. Widoczny jest znaczny trend wzrostowy powyższych deklaracji, co oznacza, że kandydaci zwiększają mobilność, by poprawić własną atrakcyjność na rynku pracy. Innym czynnikiem wpływającym na zwiększenie szans otrzymania pracy jest możliwość wykonywania zadań służbowych z domu, tzw. home office. Chęć pracy w takiej formie deklaruje 6,9 proc. poszukujących zatrudnienia.

Skutki widać w wielu branżach

Obserwując sytuację na rynku należy zaznaczyć, że skutki pandemii są odczuwalne dla wielu branż. Zamknięcie sporej liczby punktów usługowych i handlowych, wpłynie na recesję poszczególnych gałęzi gospodarki.

W oparciu o dane zawarte w zestawieniu zatytułowanym „Produkty i usługi, na które ludzie wydają mniej/więcej niż zwykle z powodu pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Chinach w 2020 roku” współautor artykułu przygotował prognozę zmiany trendów zakupowych (wydatki) w poszczególnych branżach dla Polski. Posłużył się średnią arytmetyczną wyników ankiet badania przeprowadzonego na respondentach z wyżej wymienionych krajów. W ankiecie wzięło udział 2771 respondentów w wieku powyżej 18 lat.

Z zestawienia opracowanego dla rodzimego rynku wyciągnąć można wniosek, że najbardziej kryzys odczują restauratorzy oraz hotelarstwo – 82 proc. spadku wydatków. Kolejna branża to transport związany z przemieszczaniem się - tu z powodu ograniczeń w poruszaniu się branża straci 77 proc. Trzecią grupą z malejącymi wydatkami są usługi, w których spadek będzie na poziomie 72 proc. Z kolei branże, które zyskują w czasie pandemii, to produkcja środków do czyszczenia gospodarstwa domowego (wzrost o 34 proc.) oraz zdrowie i higiena odnotowujące zwyżkę na poziomie 46 proc. Spadki obrotów w poszczególnych branżach z pewnością przekładają się na redukcje pracowników. Poniżej przedstawiono TOP 5 branż (obszarów poszukiwania pracy) kandydatów, którzy zarejestrowali się w HR Pogotowiu.

Rysunek 2: TOP 5 branż (obszarów poszukiwania pracy) kandydatów zarejestrowanych na liście HR Pogotowia (źródło: opracowanie własne)

Podanie branży podczas rejestracji nie jest obowiązkowe, dlatego prezentowane liczby pochodzą z danych od około 50 proc. kandydatów i o pierwszą deklarowaną w formularzu zgłoszeniowym branżę. Największą grupę poszukujących zatrudnienia stanowią pracownicy szeroko pojmowanej sprzedaży (sprzedaż towarów i usług, retail, FMCG, DIY i wiele innych) – 14,6 proc. Kolejne miejsca w rankingu zajęli pracownicy obszaru HR – 13,6 proc., IT – 13,3 proc. oraz marketingowcy – 9,3 proc.

Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, że pracę w wyniku pandemii stracić może do 480 tysięcy osób - przy optymistycznym obniżeniu tegorocznego wzrostu PKB do 1 proc. W wariancie pesymistycznym bezrobotnych może być aż do 1,28 mln osób, gdyby PKB odnotował -5 proc. regresji. Podobny poziom przewiduje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Estymacje ministerstwa kształtują się na poziomie 9-10 proc., czyli przewidują około 1,4 mln bezrobotnych na koniec 2020 roku. Najmniej optymistyczne są przewidywania analityków z portalu statista.com, którzy prognozują 13-procentowe bezrobocie już w 4 kwartale bieżącego roku.

Podsumowując warto napisać, że w obecnej sytuacji wagi nabierają sprawne i skuteczne działania wspomagające kandydatów poszukujących zatrudnienia. Nauką o sprawnym i skutecznym działaniu jest prakseologia. Czy działania HR Pogotowia można określić mianem prakseologicznych? Bazując na statystykach prowadzonych przez inicjatywę, z ponad tysiąca zarejestrowanych kandydatów, zatrudnienie do dnia 29 maja 2020 od początku pandemii znalazło 33 osób. Od dnia założenia HR Pogotowia jest ich znacznie więcej. Skuteczność działającego od ponad miesiąca narzędzia to 2,1 proc. I można by powiedzieć, że to mało.

Warto jednak podkreślić, że zatrudnienie 33 kandydatom pomógł znaleźć, całkowicie bezpłatnie, 7-osobowy zespół pasjonatów pomagania, bo wtedy ta wartość nabiera zupełnie innego wymiaru. Liczba potrzebujących rośnie z dnia na dzień i gdyby każdy nieposzukujący włączył się w pomoc w znalezieniu pracy minimum dwóm osobom, tak jak zrobili to członkowie HR Pogotowia, to stopa bezrobocia obniżyłaby się znacznie szybciej. Godnym pochwały jest fakt, że kryzysową sytuację dostrzega również część osób rekrutujących. Dodali oni na platformie inicjatywy 465 ofert pracy, a firmy reprezentowane przez najaktywniejszych zostały partnerami inicjatywy. Jak zatem widać HR Pogotowie sprawnie i skutecznie kroczy do przodu wyznaczając nowe trendy w obszarze HR-u.

Źródła:
stat.gov.pl
–https://businessinsider.com.pl/firmy/zwolnienia-z-powodu-koronawirusa-w-kwietniu-jakie-firmy-i-gdzie-beda-zwalniac/s18zq6h
– www.businessinsider.com.pl
–https://kig.pl/strona-glowna/aktualnosci/szczegoly/16805/
www.statista.com

Artur Dzięgielewski
HR Manager, założyciel Inicjatywy HR Pogotowie

Tomasz Zając
analityk biznesowy

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.