Wynagrodzenia w Polsce w 2018 r.

W roku 2018 obserwowaliśmy wiele pozytywnych zjawisk na rynku pracy. Jedno z najniższych w Unii Europejskiej bezrobocie oraz wysoki niedobór wykwalifikowanych pracowników przyczyniły się do znacznego wzrostu płac w tym okresie. Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP średnie wynagrodzenie nominalne w 2018 r. wzrosło o 6,8 proc.

fot. pexels

Z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak za rok 2018 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły średnio 5 proc. Według raportu najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 6 proc. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 5 proc., również kadra kierownicza otrzymała podwyżki w wysokości 5 proc. Warto zaznaczyć, że według raportu planowane na rok 2019 podwyżki płac są już nieco niższe.

Wykres 1. Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej
w 2018 r. 
Źródło: opracowanie na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Malejące bezrobocie sprzyja wzrostowi wynagrodzeń

Według analityków NBP spadające bezrobocie oraz wysoki popyt na pracę wpływają na poprawę pozycji pracowników i osób poszukujących pracy w negocjacjach płacowych z pracodawcami.

Jak podaje GUS, w styczniu 2018 bezrobocie rejestrowane wynosiło 6,8 proc., a w listopadzie 5,7 proc. Z kolei stopa bezrobocia liczona wg BAEL wyniosła w Polsce w III kwartale 3,8 proc. wobec 4,7 proc. w analogicznym okresie 2017 r. Według tej samej instytucji liczba wolnych miejsc pracy na koniec trzeciego kwartału wzrosła o 19,8 proc. w ujęciu rocznym.

W Raporcie o inflacji NBP (listopad 2018) czytamy: „W warunkach umacniania się pozycji pracowników w negocjacjach płacowych odsetek przedsiębiorców prognozujących wzrost płac pozostaje relatywnie wysoki (22,3 proc. w III kw. 2018 roku), choć obniżył się w ostatnich kwartałach. W rezultacie wynagrodzenia nominalne w gospodarce rosną w tempie szybszym niż w poprzednich latach, ale nie następuje ich dalsze przyspieszenie”. Może to potwierdzać liczne prognozy gospodarcze, które mówią o spowolnieniu gospodarczym w 2019 r.

Średnia płaca w gospodarce narodowej w 2017 r.

średnia płaca w gospodarce narodowej wyniosła 4272 PLN. Biorąc pod uwagę prognozy NBP o wzroście wynagrodzeń na poziomie 6,8 proc., w 2018 kwota ta wyniesie 4562 PLN. Prognoza ta odpowiada aktualnym danym, gdyż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale wyniosło 4580 PLN przy dynamice r/r wynoszącej 7,3 proc.

Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2009 – 2018 brutto Źródło: opracowanie na podstawie GUS *prognoza NBP

Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obejmują przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób. Nie obejmują zatem mikroprzedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 5275 PLN i było o 6,2 proc. wyższe niż we wrześniu oraz o 6,1 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W siedmiu miesiącach dynamika płac przekroczyła 7 proc. w ujęciu rocznym. Dla całego 2018 r. kwota ta wyniosła 4825 PLN.

Wykres 3. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. Źródło: opracowanie na podstawie GUS

Wynagrodzenia w sekcjach PKD

W przeciągu całego roku trend w wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach utrzymywał się na podobnym poziomie. Przez wszystkie miesiące w roku, spośród sekcji ogólnych, najlepiej opłacana była informacja i komunikacja, gdzie w listopadzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8402 PLN. Z kolei sekcja administrowanie i działalność wspierająca w ciągu całego roku była najgorzej opłacana. W listopadzie wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich sekcjach. Najwyższy w górnictwie i wydobywaniu – o 18,7 proc. Wyższy niż przeciętny wzrost płac odnotowano również w zakwaterowaniu i gastronomii (9,2 proc.) oraz w budownictwie (8,1 proc.).

Wykres 4. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg sekcji PKD w listopadzie 2018 r. Źródło: opracowanie na podstawie GUS

Inflacja i PKB

W kontekście wynagrodzeń warto wspomnieć również o inflacji, bowiem ma ona znaczny wpływ na nasze wynagrodzenia, a dokładniej na ich siłę nabywczą. Przy spowolnieniu dynamiki cen konsumpcyjnych siła nabywcza płac wzrasta. Wskaźnik dynamiki zarobków w Polsce od wielu lat przewyższa inflację.

W 2018 r. obserwowaliśmy umiarkowany wzrost cen. Najwyższa inflacja wystąpiła w czerwcu, lipcu i sierpniu – 2 proc. r/r. Oprócz sierpnia i grudnia, we wszystkich miesiącach realna dynamika wzrostu wynagrodzenia była wyższa w ujęciu rocznym w porównaniu z 2017 r.

Wykres 5. Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (r/r w %) Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS

W 2018 r. dynamika wynagrodzeń m/m w porównaniu do 2017 r. jedynie w czterech miesiącach była wyższa. Jak co roku grudzień jest miesiącem, w którym odnotowuje się największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Powyższy fakt wynika z tego, że część pracodawców wypłaca premie roczne czy kwartalne oraz dodatki świąteczne. Jest to miesiąc, w którym nasze wynagrodzenia są o kilka procent wyższe niż w listopadzie.

Wykres 6. Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (m/m w %)

Wyższej niż w poprzednich latach dynamice wynagrodzeń towarzyszy wysoka dynamika wydajności pracy związana z wysokim wzrostem PKB. Jednak pensje rosną szybciej, niż rośnie gospodarka. NBP przewiduje wzrost PKB w całym 2018 r. na poziomie 4,8 proc., podczas gdy płace miały wzrosnąć o 6,8 proc. Oznacza to, że wynagrodzenia w naszym kraju rosną szybciej niż wydajność pracy.

Należy mieć na uwadze, że prognozy ekonomiczne na rok 2019 są mniej optymistyczne niż sytuacja w 2018 r.

Karolina Jurczak
Sedlak & Sedlak

Sam talent to stanowczo za mało, konieczna jest ciężka praca.

Agnieszka Radwańska

Pobierz wydanie 12/2019

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.