Szkolenia pracownicze – definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Ustawodawca z dniem 16 lipca 2010 r. znacznie uprościł korzystanie ze zwolnienia od opodatkowania szkoleń pracowniczych. Aby świadczenie w postaci szkolenia było wolne od podatku, musi ono spełniać warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 Ustawy o podatku do-chodowym od osób fizycznych, tj. być związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, o których mowa w odrębnych przepisach, zawartych m.in. w rozdziale III Kodeksu pracy (dalej KP).

W najnowszych interpretacjach podatkowych szkolenia pracownicze dzielone są na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią takie szkolenia, po których sfinansowaniu pracownik korzysta ze zwolnienia od podatku, gdyż podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Drugą grupę stanowią szkolenia, których sfinansowanie pracownikowi jest dla niego opodatkowane, ponieważ pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy (interpretacja ministra finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB2/415-1085/10/MK).

Ten podział, zdaniem organów interpretujących, wynika z treści art. 103 § 1 oraz art. 103 KP. Art. 103 § 1 stanowi, iż za podnoszenie kwalifikacji zawodowych uważa się zdobywanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą – art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT zwalnia takie świadczenia od podatku. Jednakże art. 1036 KP stanowi, iż pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych niż określone w art. 1031 – 1035 KP może być przyznane zwolnienie z całości i części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia bądź urlop bezpłatny – takie szkolenia sfinansowane przez pracodawcę nie korzystają ze zwolnienia od podatku.

Tak więc nie każde szkolenie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. W interpretacji indywidualnej Minister Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/ 1/415-919/10/BD) stwierdził, że w sytuacji, gdy kurs odbywany jest z inicjatywy pracownika i zdobywana wiedza nie jest związana z zakresem obowiązków pracownika, to wówczas koszty tego kursu ponoszone przez zakład pracy nie będą objęte zwolnieniem od opodatko wania. Jeżeli więc płatnik chce, aby podatnik skorzystał z możliwości zwolnienia poniesionych kosztów od podatku, wówczas z dokumentacji pracowniczej musi wynikać, iż takie szkolenie odbyło się z inicjatywy pracodawcy bądź uzyskało jego zgodę.

W związku z powyższym czym różni się sfinansowanie przez pracodawcę szkolenia i udzielenie pracownikowi zgody na jego odbycie, które to szkolenie korzysta ze zwolnienia od podatku, od szkolenia sfinansowanego przez pracodawcę, odbywanego bez zgody pracodawcy, lecz z inicjatywy pracownika, które jest dla pracownika opodatkowane? Zgodą, o której mowa w art. 103 § 1 KP, jest zgoda pracodawcy na korzystanie z uprawnień pracowniczych określonych w art. 103 do art. 103 KP (tj. prawo do urlopu szkoleniowego bądź zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia i na czas ich trwania).

W sytuacji gdy pracodawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 1033 § 1, lecz sfinansuje szkolenie (nie będzie ono wolne od podatku), wówczas pracownik nie będzie mógł korzystać z uprawnień z art. 103 – 103, lecz takiemu pracownikowi będzie mogło zostać przyznane wyłącznie zwolnienie z części lub całości dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia bądź urlop bezpłatny. W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe akceptują na przykład takie szkolenia jak kursy językowe dla pracowników działu handlu, finansów, kontroli jakości, którzy mają regularny kontakt z klientami międzynarodowymi, nawet jeśli te szkolenia będą się odbywać poza godzinami pracy (interpretacja Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB4/415-826/10-4/ JK). Jednakże nie wszystkie szkolenia sfinansowane pracownikowi akceptowane są jako korzystające ze zwolnienia od podatku, a co za tym idzie należy dokonać indywidualnej oceny, czy w przypadku danego szkolenia można mówić o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracownika w rozumieniu przepisów KP.

Paweł Celiński
specjalista ds. podatków dochodowych

Najważniejsze w moich opowieściach są relacje między ludźmi!

Tomek Michniewicz

Pobierz wydanie 10/2019

Zobacz również

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Ochrona zdrowia pracowników ma istotne znaczenie dla funkcjonowania pracodawcy. Dlatego w interesie pracodawcy leży dbałość o zdrowie pracowników. Wyrazem tej dbałości może być pozostawienie do dyspozycji pracowników możliwości skorzystania z pakietów medycznych obejmujących profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Zorganizowanie siłowni w siedzibie pracodawcy

Jedną z pozapłacowych form zachęty pracowników do pozostania z pracodawcą czy uatrakcyjnienia oferty spędzania czasu po pracy jest możliwość zorganizowania w jego siedzibie siłowni z dostępem do sprzętu treningowego. Stworzenie takiego zaplecza sportowego sprzyja także utrzymaniu zdrowia pracowników i podnoszeniu ich kondycji fizycznej, co przekłada się ostatecznie na dyspozycyjność zawodową i zaangażowanie w świadczenie pracy.

Strajk a wynagrodzenie za pracę i benefity

Wynagrodzenie za pracę jest przeważnie rozpatrywane jako podstawowe uprawnienie pracownika, nierozerwalnie związane ze świadczeniem pracy, stanowiąc jego odpowiedni ekwiwalent i przeciwwagę. Może jednak dojść do sytuacji, w której pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłaty wynagrodzenia, pracownik zaś nie będzie mógł skutecznie temu przeciwdziałać.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.