Programy kafeteryjne

Spółka akcyjna w ramach swojej działalności zawiera umowy handlowe dotyczące świadczenia usług doradczych przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wyżej wymienione osoby fizyczne będące wysoko wykwalifikowaną kadrą menedżerską świadczą na rzecz spółki określony typ usług związany między innymi z doradztwem biznesowym, inwestycyjnym, podatkowym itp.

istockphoto

Za świadczenie ww. usług kontrahenci otrzymują wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe. W ramach dodatkowego wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez kontrahenta usług spółka spełnia na rzecz kontrahentów świadczenia niepieniężne stanowiące określoną kwotę pieniężną. Świadczenia niepieniężne stanowią tzw. program kafeteryjny.

Benefity do wyboru

Programy kafeteryjne oferowane przez spółkę obejmowały zarówno kontrahentów, jak i członków ich rodzin. Stanowiły one rodzaj systemu motywującego współpracowników do zawiązywania relacji biznesowych z określonymi podmiotami. Miał on na celu odnalezienie na rynku, pozyskanie oraz utrzymanie relacji z jak najlepszymi kontrahentami – współpracownikami.

Wśród programów kafeteryjnych oferowanych przez spółkę znalazły się takie jak:
– opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, – opłacanie kosztów pakietów medycznych,
– karty sportowe typu MultiSport,
– finansowanie indywidualnych szkoleń związanych z przedmiotem działalności kontrahentów oraz inne formy świadczeń, np.: w postaci finansowania kursów językowych, zabiegów rehabilitacyjnych itp.

Po otrzymaniu pakietu kontrahent spółki mógł nim dysponować w sposób dowolny, z zastrzeżeniem, że może go wykorzystać wyłącznie na ww. cele. Przydzielenie pakietu kafeteryjnego wiązało się ze specjalną procedurą, polegającą na wyborze kontrahentów, którym przysługują określone benefity. Wybór był dokonywany na podstawie odpowiedniego regulaminu oraz uchwały Rady Nadzorczej wnioskodawcy. W ten sposób spółka stosowała system zachęt pozapłacowych, aby motywować pozyskanych współpracowników do jeszcze efektywniejszej współpracy. W stanowisku wyrażonym we wniosku z 15 stycznia 2016 r. o udzielenie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu pakietu kafeteryjnego wnioskodawca podkreślał, że programy budują jego wizerunek. W ten sposób dba on nie tylko o współpracowników, lecz także o członków ich rodzin. Fakt ich przyznania i wysokość wynagrodzenia wynikały z umów cywilnoprawnych zawieranych z kontrahentami spółki. Pakiet kafeteryjny stanowił zaś część wynagrodzenia pozapłacowego przysługującego kontrahentowi z tytułu świadczonych na rzecz wnioskodawcy usług. Ponadto wydatki związane z pakietem kafeteryjnym stanowią koszty uzyskania przychodów, których definicja znajduje się w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej w skrócie u.p.d.o.p.)

Definicja systemu kafeteryjnego

System kafeteryjny, czy inaczej wynagrodzenia kafeteryjne, to zgodnie z Wikipedią „system wynagradzania, pozwalający pracownikom w ramach określonego limitu dokonywać wyboru spośród oferowanych świadczeń. Wśród przykładowej oferty kafeteryjnej można wskazać: wejściówki na siłownię, basen czy fitness, karty przedpłacone czy samochód służbowy lub telefon komórkowy. W polskiej literaturze „kafeteria” jest pojmowana jako wyraz uelastyczniania pakietów wynagrodzeń w obrębie organizacji. Utożsamiana jest z kaskadową budową wynagrodzeń i zróżnicowaniem w przekroju grup oraz stanowisk pracy (S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, / Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 51–52). Zaletami systemu kafeteryjnego są: możliwość dokonania odliczenia podatkowego, a także motywowanie pracowników lub współpracowników do efektywnej pracy.

Pytanie wnioskodawcy

W związku ze złożeniem wniosku o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej przyszłego zdarzenia wnioskodawca zadał Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach pytanie: Czy wydatki ponoszone przez wnioskodawcę na zakup usług składających się na pakiet kafeteryjny na rzecz kontrahentów lub na rzecz członków ich rodzin będą stanowić koszty uzyskania przychodów spółki w myśl art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.?

Uzasadnienie stanowiska

We wniosku wnioskodawca wskazał, że wydatki związane z pakietem kafeteryjnym stanowią koszty uzyskania przychodów, których definicja znajduje się w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. Ponadto wydatki te w sposób „pośredni” przekładają się na uzyskanie konkretnych przychodów spółki. Według art. 15 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.p., wnioskodawca, odnosząc się do wspomnianego wyżej art. 15 ust. 1 zd 1 u.p.d.o.p., według którego kosztami uzyskania przychodu są takie koszty, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p., powoływał się na liczne orzeczenia sądowe i interpretacje podatkowe. Wskazywał również, że powyższy przepis jest tłumaczony w ten sposób, że aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskana przychodu, musi on mieć racjonalny i gospodarczo uzasadniony związek z prowadzoną działalnością gospodarczą podmiotu ponoszącego dany koszt. Ponadto sugerował, że między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, tzn. poniesienie kosztu ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła. Wnioskodawca powyższe wydatki uznał za racjonalne oraz mające gospodarczo uzasadniony związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stanowisko organu podatkowego

W świetle obowiązującego stanu prawnego na dzień wydania interpretacji podatkowej organ podatkowy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Swoje racje uzasadnił tym, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Oznacza to, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami lub służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Organ podatkowy nadmienił, że kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w tym celu, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty.

Interpretacje organów skarbowych

Podobne stanowiska zapadły w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2009 r. nr IPPB1/415-705/09-4/AM, gdzie zezwolono na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z kursami językowymi, z których korzystali pracownicy wnioskodawcy, oraz innej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-108/15/SK – zezwolono na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków zw. z „szeregiem programów motywacyjnych”, bez podziału na jego konkretne składniki. Podstawa opracowania: Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2016 r. znak IBPB-1- 1/4510-176/15/BK.

Anna Słowińska
prawnik, prezes Fundacji Lepsze Prawa Człowieka

Staram się w swoim życiu dostrzegać dobre rzeczy, bo dobro przyciąga dobro.

Joanna Mendak

Pobierz wydanie 09/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.