Profilaktyczna opieka zdrowotna

Ochrona zdrowia pracowników ma istotne znaczenie dla funkcjonowania pracodawcy. Dlatego w interesie pracodawcy leży dbałość o zdrowie pracowników. Wyrazem tej dbałości może być pozostawienie do dyspozycji pracowników możliwości skorzystania z pakietów medycznych obejmujących profilaktyczną opiekę zdrowotną.

fot. freepik

Tak też uczynił jeden z pracodawców zwracających się o wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej części sfinansowania zakupu pakietu pracownikom. Jego stanowisko przedstawione we wniosku zostało przez organ podatkowy zaaprobowane.

Na co zwrócić uwagę?

Pracownikom pozostawiono do dyspozycji możliwość skorzystania z pakietu medycznego bazowego lub droższego. Przekazanie do dyspozycji pracowników możliwości skorzystania z profilaktycznej opieki zdrowotnej zdaniem wnioskodawcy miało się przyczynić do zwiększenia motywacji do pracy. Pakiet medyczny był formą zachęcenia do związania się pracowników z wnioskodawcą na dłuższy okres oraz przyczynkiem do zmniejszenia rotacji pracowników na poszczególnych stanowiskach. Umożliwiając pracownikom skorzystanie z tego typu usług medycznych, wnioskodawca wypełniał obowiązek pracodawcy w zakresie dbałości o ochronę zdrowia pracowników. Niewielką część kosztu pakietu pracownik musiał pokryć sam. Pracodawca nie pokrywał kosztu całego pakietu, ale jego większą część. Natomiast w przypadku osób samozatrudnionych pakiet nie był współfinansowany przez wnioskodawcę.

Stan faktyczny z interpretacji

W przedstawionym we wniosku z 4 stycznia 2017 r. przez wnioskodawcę stanie faktycznym wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników zostały poniesione przez Spółkę w trosce o swoich pracowników. Miało to wpłynąć na zwiększenie motywacji do pracy. Pakiet medyczny zdaniem pracodawcy miał być jedną z form zachęcenia do związania się pracowników ze Spółką na dłuższy okres oraz przyczynkiem do zmniejszenia rotacji pracowników na poszczególnych stanowiskach.

Pakiet medyczny

Spółka postanowiła umożliwić swoim pracownikom i osobom współpracującym dobrowolne przystąpienie do grupowego ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach tego ubezpieczenia osoby ubezpieczone otrzymywały tzw. pakiet medyczny, na podstawie którego miały możliwość skorzystania z profilaktycznej opieki zdrowotnej w wyznaczonych przez ubezpieczyciela placówkach medycznych. Pracodawca w tym celu zawarł polisę z wybranym ubezpieczycielem i co miesiąc współfinansował ją wraz z pracownikiem. Ubezpieczonymi zaś byli pracownicy, samozatrudnione osoby współpracujące z wnioskodawcą oraz samozatrudnione osoby współpracujące ze spółką zajmującą się usługami programistycznymi.

Co ważne, w Spółce obowiązywał regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników. Regulamin wynagradzania przewidywał, że pracodawca ze środków obrotowych współfinansuje pakiet medyczny bazowy w 94,25 proc. każdemu pracownikowi, który przystąpi do ubezpieczenia. Pozostałą część pracownik pokrywał ze środków własnych. Osobom współpracującym ze spółką, samozatrudnionym, pakiet w ogóle nie był finansowany.

Każdemu z pracowników umożliwiono wybór droższego pakietu, przy czym dofinansowanie zawsze liczone było od wartości pakietu bazowego, gdy pracownik wybierze droższy pakiet. Wartość finansowana przez pracodawcę miała stanowić przychód z tytułu pracy pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko wnioskodawcy zaaprobowane przez organ podatkowy

Kosztem uzyskania przychodu spółki będzie więc tylko ta część pakietu medycznego, która jest finansowana przez spółkę jako nieodpłatne świadczenie dla pracowników i stanowiące ich przychód z tytułu pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Czy pracodawca słusznie uznał wartość pakietu za koszt uzyskania przychodu?

W zakresie złożonego wniosku wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy spółka słusznie postąpiła, uznając wartość pakietu medycznego w części współfinansowanej przez nią za koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia tego kosztu, tj. w miesiącu dokonania zapłaty miesięcznej składki ubezpieczeniowej na podstawie zawartej polisy? Zdaniem pracodawcy wartość pakietu medycznego w części współfinansowanej przez spółkę jest kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia tego kosztu. „Kosztem uzyskania przychodu spółki będzie więc tylko ta część pakietu medycznego, która finansowana będzie przez spółkę jako nieodpłatne świadczenie dla pracowników i stanowiące ich przychód z tytułu pracy opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych”. To stanowisko organ podatkowy uznał za słuszne.

Pakiety medyczne w orzecznictwie sądowym

Należy zwrócić uwagę, że pakiety medyczne pod kątem podatkowym były różnie traktowane przez sądy administracyjne zajmujące się tą problematyką w zakresie pracowników. Raz opowiadały się za nieopodatkowaniem pakietów medycznych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a innym razem za opodatkowaniem. W przypadku pracodawców od 2007 r. mogli oni zaliczyć wydatki związane z zakupem pakietów medycznych do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń. W jednym z orzeczeń z 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt III SA/Wa 625/08 orzekł, że pracownik nie musi płacić podatku od pakietów medycznych udostępnionych jemu i jego rodzinie przez pracodawcę. Podstawowym uzasadnieniem tego stanowiska było to, że samo pozostawienie do dyspozycji pracownika nieodpłatnych świadczeń jest nieopodatkowane. Od 1 stycznia 2007 r. pracodawca mógł więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na ochronę zdrowia pracowników, w tym koszty abonamentów medycznych, a nie, jak poprzednio, tylko te obowiązkowe, wynikające z Kodeksu pracy (uchylenie przepisów nastąpiło w wyniku nowelizacji ustaw podatkowych art. 23 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Pakietami medycznymi zajął się również Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 maja 2010 r. sygn. II FPS 1/10, stwierdzając, iż: „Wykupione przez pracodawców pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy”. Podejmując ww. uchwałę, sąd stanął na stanowisku, iż sama możliwość skorzystania z usług medycznych posiada istotny wymiar finansowy, a pracownik uzyskuje przysporzenie majątkowe. Gdyby bowiem nie pracodawca, za możliwość tę pracownik musiałby sam zapłacić. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał także, że świadczeniem jest nie tylko konkretna usługa medyczna, lecz także sama możliwość skorzystania z niej. Pracownik może z niej skorzystać, ale nie musi. Wydając powyższą uchwałę, Naczelny Sąd Administracyjny opowiedział się za koniecznością opodatkowywania świadczeń medycznych, czego skutkiem stała się konieczność odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy pracownika przez pracodawców. Kosztem uzyskania przychodu pracodawcy było sfinansowanie wartości pakietu medycznego.

Podstawa opracowania:

Interpretacja indywidualna IBPB-1-1.4510.15.2017.1.PB Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 kwietnia 2017 r. w zakresie możliwości uznania wartości pakietu medycznego w części współfinansowanej przez wnioskodawcę za koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sygn. akt III SA/Wa 625/08. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2010 r. sygn. II FPS 1/10.

Anna Słowińska
prawnik, prezes zarządu Fundacji Lepsze Prawa Człowieka

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.