Paliwo w samochodzie służbowym do celów prywatnych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydając interpretację indywidualną w październiku 2019 roku, ostatecznie zgodził się ze stanowiskiem podatnika w przedstawionym we wniosku skierowanym do Organu. Wydanie interpretacji nastąpiło dopiero po ponownym rozpatrzeniu sprawy, trzy lata od złożenia wniosku, i oparło się o Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Ostatecznie rację w kwestii rozliczania wydatków na paliwo w samochodach służbowych pozostawionych do dyspozycji dla celów prywatnych przyznano Wnioskodawcy ubiegającego się o interpretację.

fot. usplash

Zanim podatnik uzyskał interpretację organu podatkowego, jej wydanie łączyło się z przygotowaniem wniosku, który został złożony 29 czerwca 2016 roku. Do wydania ostatecznej interpretacji doszło jednak dopiero po trzech latach od złożenia wniosku. Dotyczył on interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie odnoszącej się do podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z pozostawieniem do dyspozycji pracownika do celów prywatnych paliwa w samochodach służbowych będących w gestii pracodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej w skrócie updof) obejmowała udostępnienie samochodu oraz koszty paliwa zużywanego do celów prywatnych pracownika i w rezultacie Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, był zobowiązany rozpoznać po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wyłącznie przychód w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b updof oraz pobrać z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja organu podatkowego

W związku ze złożonym wnioskiem Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 22 września 2017 roku wydał interpretację, w której stwierdził, że w sytuacji, gdy pracodawca zdecyduje się dodatkowo pokrywać wydatki pracownika, na przykład na paliwo wykorzystywane w innych celach niż służbowych, wartość tego paliwa będzie stanowić podlegający opodatkowaniu przychód pracownika ze stosunku pracy, którego wysokość należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 updof. Ponadto organ orzekł, że niezależnie od powyższego, gdy koszt zużytego na cele prywatne paliwa zostaje opłacony przez pracodawcę, wówczas pracownik uzyskuje dodatkowy przychód ze stosunku pracy, którego wartość należy ustalić w oparciu o art. 12 ust. 2 i 3 updof. W związku z powyższymi ustaleniami organu pracodawca, jako płatnik, będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, art. 32 i 38 ww. ustawy. Podatnik jednak nie zgodził się z przedstawionym powyżej stanowiskiem organu i skorzystał z przysługujących mu uprawnień.

Interpretacja nie obyła się bez skargi

Na wydaną interpretację skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 2 grudnia 2016 roku wniósł podatnik. Interpretacja została przez tenże Sąd uchylona. W odpowiedzi na skargę Szef Krajowej Administracji Skarbowej domagał się jej oddalenia, a następnie po otrzymaniu nieprawomocnego wyroku Sądu wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ostatecznie jednak skarga organu podatkowego została oddalona.


W uzasadnieniu orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził, że brzmienie art. 12 ust. 2a updof w pełni uzasadnia wykładnię, że wartość przychodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia. Sąd stwierdził następnie, że wbrew stanowisku Organu interpretacyjnego świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, także i ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie, tj. kosztów eksploatacji, w tym materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa czy badań technicznych. Sąd zauważył także, że nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj wydatków, jakim są wydatki na paliwo, uznać za stanowiące odrębne świadczenie

Ważne

Zauważ, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu stwierdził, że wbrew stanowisku Organu interpretacyjnego świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu pracownikowi. Jest nim także zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania i ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie.

Konstrukcja ryczałtu w art. 12 ust. 2a updof wg WSA

W nawiązaniu do udostępnienia przez pracodawcę samochodu pracownikowi do celów prywatnych oraz ponoszonych w związku z tym wydatków przepis art. 12 ust. 2a updof według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wskazuje na przyjętą przez ustawodawcę konstrukcję określania wysokości ryczałtu, który powinien zrekompensować całość wydatków poniesionych w związku z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Został on powiązany z pojemnością silnika samochodu, tj. odpowiednio dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 jest to kwota 250 zł miesięcznie, a dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 do 400 zł miesięcznie.

Podsumowanie

Z przedstawionej interpretacji podatkowej wynika, że postępowanie podatkowe przed organami administracji skarbowej może być czasami uciążliwe i długotrwałe dla Wnioskodawców ubiegających się o wydanie podatkowych interpretacji indywidualnych. Niejednokrotnie droga do uzyskania interpretacji nie kończy się na jej wydaniu na korzyść podatnika. Podatnik często sięga. jak w tym przypadku. po uprawnienie w postaci skargi do sądu administracyjnego, oczekując potwierdzenia jego stanowiska w sprawie. Natomiast organy skarbowe, zamiast rozstrzygać wątpliwości na korzyść podatnika, często stoją na stanowisku, że kwoty ryczałtu obejmują jedynie możliwość korzystania z samochodu, bez paliwa czy innych wydatków związanych z eksploatacją samochodu, jak w omawianej interpretacji. Z pomocą Wnioskodawcy przychodzą jednak administracyjne organy sądownicze, orzekając na korzyść podatnika. Biorąc pod uwagę to, że każdy wniosek o wydanie interpretacji jest traktowany indywidualnie, oraz stanowiska organów skarbowych wydawane wbrew orzecznictwu sądów administracyjnych w powyższym zakresie, praktyka tychże organów powinna zostać ujednolicona i opowiadać się na korzyść podatnika.


Podstawa opracowania:
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Data wydania: 24-10-2019 Sygnatura: 1061-IPTPB1.4511.582.2016.11.KU

Anna Słowińska
prawnik, prezes zarządu Fundacji Lepsze Prawa Człowieka

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.