Konkursy pracownicze

Nagrody otrzymane w konkursach organizowanych dla pracowników – przychód ze stosunku pracy czy przychód opodatkowany ryczałtowo?

Zgodnie z powszechnym rozumieniem, konkurs to przedsięwzięcie mające na celu wybór jednego lub kilku uczestników, którzy okazali się najlepsi w zakresie przydzielonego im zadania. Zadanie konkursowe może mieć różny charakter: naukowy, artystyczny, sportowy czy inny. Materialnym wyrazem uznania dla zwycięzcy (lub zwycięzców) jest zdobycie nagrody o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym.

Przychód z tytułu nagród w konkursach podlega preferencyjnym zasadom opodatkowania podatkiem dochodowym; przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) ustanawia zwolnienie z opodatkowania dla wygranych w konkursach organizowanych i emitowanych przez określone środki masowego przekazu oraz konkursach z wybranych dziedzin, o ile jednorazowa wartość wygranej nie przekracza 760 zł; pozostałe wygrane podlegają opodatkowaniu zryczałtowaną 10-procentową stawką podatkową (art. 30 ust. 1 pkt 2), a więc na warunkach znacznie korzystniejszych niż przychód ze stosunku pracy.

Powstaje jednak pytanie, jak szeroki jest zakres przedmiotowy tego preferencyjnego opodatkowania (lub zwolnienia): czy ma ono zastosowanie także w przypadku konkursu zorganizowane go przez pracodawcę dla własnych pracowników? Czy wygrane w konkursach pracowniczych powinny raczej zostać zaliczone do przychodów ze stosunku pracy (art. 12 updof) i poddane progresywnym stawkom podatkowym przewidzianym dla takich przychodów (18 proc. i 30 proc.)?

Przepisy nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii; niespójna jest także praktyka organów podatkowych. W ostatnim czasie przeważa jednak stanowisko, zgodnie z którym: „Gdy konkurs będzie adresowany jedynie do pracowników Wnioskodawcy, możliwość wzięcia udziału w konkursie będzie wynikać z łączącego Wnioskodawcę z laureatami konkursu stosunku pracy, to wszystkie świadczenia, które otrzymają osoby fizyczne (pracownicy) od pracodawcy będącego organizatorem konkursu dla pracowników, będzie trzeba kwalifikować jako przychód ze stosunku pracy. […] Natomiast w przypadku, gdy konkurs będzie adresowany zarówno do pracowników, jak i osób, które nie są pracownikami Wnioskodawcy, będziemy mieli do czynienia z konkursem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2” updof (interpretacja Dyrektora IS w Poznaniu sygn. ILPB1/415-1058/10-2/IM, podobnie interpretuje ten zapis Dyrektor IS w Warszawie, sygn. IPPB2/415-838/10-2/MK, sygn. IPPB2/415-557/11-4/AK, sygn. IPPB2/415- 698/08-4/MG, Dyrektor IS w Katowicach, sygn. IBPBII/1/415-764/10/MZ).

W opinii cytowanego organu, za taką kwalifikacją przychodu przemawia fakt, iż otrzymane przez każdego z laureatów konkursu (pracowników) świadczenie rzeczowe będzie pozostawać w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z łączącym pracownika z pracodawcą stosunkiem pracy. Powyższy wniosek potwierdza Dyrektor IS w Katowicach (sygn. IBPB2/415-572/07/ ASz): „Skoro w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy spółki, to przyznane nagrody z tytułu wygranej w konkursie organizowanym przez pracodawcę stanowić będą przychód ze stosunku pracy […]. Bez znaczenia pozostaje fakt, że pracownicy wykonują prace konkursowe poza firmą i czasem pracy. Istotne jest, że otrzymane świadczenie pozostaje w ścisłym związku przyczynowo-skutkowym z łączącym ich z pracodawcą stosunkiem pracy. Gdyby nie ów stosunek pracy, pracownicy nie otrzymaliby przychodu z tytułu wygranej w konkursie”.

Zdarzają się jednak odmienne podejścia, jak to prezentowane przez Dyrektora IS w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-785/09/BJ), który rozróżnił przychody uzyskiwane przez pracownika w ramach jego obowiązków wynikających ze stosunku pracy oraz przychody z tytułu udziału w konkursie organizowanym zgodnie z odrębnym regulaminem. Organ uznał, że jeśli „przyznawane nagrody dla pracowników

klubu [sportowego] zatrudnionych na umowę […] są przychodem przez nich uzyskanym w związku z uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych wyścigach kolarskich […] i zasady tych nagród zostały określone w regulaminie konkursu, to dla celów zastosowania stawki opodatkowania należy je oddzielić od przychodu [ze stosunku pracy]”. Jak się wydaje, stanowisko organu wynika z uznania przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 updof za przepis szczególny.

Również Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Śródmieście (sygn. ZD/415-12/07) potwierdził w takich okolicznościach prymat przepisu o charakterze szczególnym i uznał, że nagrody rzeczowe w konkursie fotograficznym organizowanym dla pracowników „mieszcz się w zakresie przedmiotowym przychodów podlegających opodatkowaniu 10-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym”.

Jak wynika z przywołanych stanowisk, podatkowa kwalifikacja przychodu uzyskanego przez pracownika z tytułu wygranej w konkursie organizowanym przez pracodawcę rodzi wątpliwości. Obowiązujące przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, czy decydujące znaczenie dla takiej kwalifikacji ma umowa łącząca

pracownika i pracodawcę (umowa o pracę), czy raczej fakt uzyskania danego przychodu w związku z udziałem pracownika w konkursie organizowanym przez pracodawcę na podstawie odpowiedniego regulaminu. Najnowsza linia interpretacyjna organów podatkowych wydaje się uzależniać tę kwalifikację od stwierdzenia, czy możliwość uczestnictwa w konkursie została ograniczona do pracowników, czy dotyczy także innych grup osób. Niemniej na podstawie obowiązującego stanu prawnego wydano także kilka interpretacji wskazujących, że przepis dotyczący opodatkowania nagród w konkursach należy uznać za przepis szczególny, który ma pierwszeństwo przy klasyfikacji przychodu z tytułu wygranej. W tej sytuacji przy dokonywaniu kwalifikacji podatkowej przychodu z tytułu wygranych w konkursach pracowniczych warto zachować daleko idącą ostrożność.

Dorota Walerjan
doradca podatkowy
Counsel w kancelarii Hogan Lovells
dorota.walerjan@hoganloveells.com

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.