Dofinansowanie do pobytu w sanatorium

Jednym z benefitów mających wpływ na zatrzymanie pracownika może być propozycja dofinansowania pobytów na turnusach sanatoryjnych. Pracownik po zrealizowanym pobycie nabierze nowych sił witalnych oraz odzyska dobrą formę. Zgodnie z najnowszą interpretacją podatkową z grudnia 2019 r. dofinansowanie to nie będzie zwolnione z konieczności uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i doliczenia go do przychodu pracownika.

fot. unsplash

Pobyty sanatoryjne pracowników różnych służb publicznych nie należą do rzadkości w naszym kraju. Sanatoria resortowe oferują najczęściej pobyty 7, 14 i 21-dniowe oferujące leczenie balneologiczne i aktywność fizyczną. Służą one przede wszystkim regeneracji i polepszeniu stanu zdrowia kuracjusza. Poniesione koszty w związku z turnusami sanatoryjnymi są niejednokrotnie niewspółmierne do osiągniętych korzyści zarówno ze strony pracownika jak i ze strony pracodawcy. Jednak obciążenie nimi i wliczenie do przychodu ze stosunku pracy stanowi istotną dolegliwość dla pracownika. Przepisy powinny w takich przypadkach opowiadać się na korzyść pracownika i nie obciążać go finansowo. Powinny one stanowić benefit pozapłacowy niewliczany do wynagrodzenia. Pracodawca zaś powinien zostać zwolniony z konieczności obliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku

Dwóch pracowników służb straży pożarnej zostało zgłoszonych do udziału w turnusie sanatoryjnym, następnie przydzielono im miejsca w odpowiednich terminach. Pomiędzy przedstawicielem sanatorium a wnioskodawcą będącym pracodawcą funkcjonariuszy została zawarta umowa, przedmiotem której były świadczenia psychoprofilaktyczne i rehabilitacyjne mające na celu redukcję skutków stresu pourazowego, z uwzględnieniem promocji zdrowia w zakresie zgodnym z art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1175, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 52). Umowa zawierała zapis, że 85 proc. kwoty należnej za świadczenia sanatoryjne pokryje wnioskodawca po otrzymaniu faktury od sanatorium, a 15 proc. kwoty należnej za świadczenia - jako udział własny – zapłaci uczestnik turnusu w dniu jego rozpoczęcia. Po zakończeniu turnusu wnioskodawca otrzymał fakturę za pobyt funkcjonariusza na turnusie antystresowym 85 proc. kwoty należnej za świadczenie, faktura została opłacona - zgodnie z umową, a jej wartość została doliczona do przychodu funkcjonariusza.

Kwestia dopłaty zdanie pracownika

Zdaniem funkcjonariusza, dopłata do pobytu w sanatorium na turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym nie powinna stanowić dochodu podlegającego opodatkowaniu. Swoje stanowisko uzasadnił tym, że ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1175) nakłada na jednostki Państwowej Straży Pożarnej obowiązek realizowania zadań wynikających z tej ustawy. Zgodnie z art. 22 pkt 2 ww. ustawy, pracodawcy finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy, określonych w art. 6 ust. 1. Ponadto funkcjonariusz stał na stanowisku, że skoro ustawa nakłada na jednostkę Państwowej Straży Pożarnej obowiązek realizowania zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy, w tym obowiązek kwalifikowania i kierowania funkcjonariuszy na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne, to dopłata do turnusu powinna stanowić koszt pracodawcy, nie zaś dochód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie zgadzał się, aby dofinansowanie było objęte podatkiem od osób fizycznych.

Praktyczne wskazówki:

Jeśli chcesz zrewitalizować siły swoich pracowników możesz im zaoferować dofinansowanie do pobytów sanatoryjnych.

Możesz także pokryć całkowicie koszty pobytu pracownika na turnusie.

Pamiętaj, jednak że będziesz musiał doliczyć koszty dofinansowania do przychodu pracownika i zapłacić podatek dochodowy.

Uwzględnij, że dopłata do pobytu na turnusie sanatoryjnym nie jest objęta zwolnieniem podatkowym wynikającym z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należałoby postulować za przepisami opowiadającymi się na korzyść pracownika i nieobciążającymi pracodawcy koniecznością pobrania podatku.

Dofinansowanie do sanatorium stanowi dochód pracownika

W ramach wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z października 2019 r. pracodawca i jednocześnie wnioskodawca zadał pytanie: Czy otrzymane od zakładu pracy wnioskodawcy dofinansowanie w wysokości 85 proc. do pobytu na 14-dniowym turnusie sanatoryjnym dla czynnych zawodowo funkcjonariuszy i pracowników stanowi przychód ze stosunku służbowego, stosunku pracy i podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych?

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy czy pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Wnioskodawca doliczył do przychodu pracownika/funkcjonariusza zapłaconą przez niego kwotę i odprowadził do Urzędu Skarbowego odpowiedni podatek. Wnioskodawca uznał dofinansowanie do pobytu pracownika w sanatorium, jako świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jednocześnie wnioskodawca stwierdził, że w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest wymieniona dopłata do pobytu na turnusie profilaktyczno-rehabilitacyjnym, jako zwolnienie podatkowe. Stąd dofinansowanie tego świadczenia jest objęta koniecznością uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i stanowi dochód pracownika. Wobec powyższego stanowisko ubiegającego się o wydanie interpretacji indywidualnej i przedstawione we wniosku okazało się prawidłowe.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.541.2019.1.AP z dnia 13.12.2019 r.

Anna Słowińska
prawnik, prezes zarządu Fundacji Lepsze Prawa Człowieka

Muzyka jest dla mnie bardzo ważna.

Michał Bajor

Pobierz wydanie 10/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.