Do biegu, gotowi, start!

Głównym założeniem udziału firm w charytatywnych biegach biznesowych jest przede wszystkim wspólna realizacja celu dobroczynnego, którym może być wsparcie finansowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy edukacji dzieci z ubogich rodzin. Jednocześnie poprzez swoją sportową działalność firmy promują aktywny styl życia wśród swoich pracowników, a wspólnie spędzony czas stanowi doskonałe narzędzie dla ich integracji.

istockphoto

Nie można również zapomnieć, że tego typu inicjatywy uznawane są za działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. Corporate Sociale Responsobility), a wiele firm ma obowiązek ich prezentacji w sporządzanych sprawozdaniach finansowych.

W zakresie podatkowych skutków uczestnictwa pracowników w sztafetach firmowych czy innych sportowych rozgrywkach wyjaśnienia wymaga kilka związanych z tym kwestii. Po pierwsze, nasuwa się pytanie, czy poniesione wydatki na zakup koszulek firmowych lub pokrycie opłaty startowej mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Następnie – czy wypłacona pracownikowi nagroda z tytułu reprezentacji podczas biegu w sztafecie firmowej stanowi jego przychód podatkowy oraz jednocześnie może być uznana za podatkowy koszt pracodawcy. Dodatkowo powstają wątpliwości związane z podatkiem VAT i odpowiedzią na pytanie, czy tego rodzaju wydatki uprawniają podatnika do odliczenia podatku VAT.

Zakup koszulek firmowych lub pokrycie opłaty startowej

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „updop”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Dodatkowo, zgodnie z poglądem ukształtowanym w doktrynie, wskazuje się, że aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

– został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,
– jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
– pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
– poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
– został właściwie udokumentowany,
– nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Odnosząc się do tak sformułowanej definicji, należy odpowiedzieć na pytanie, czy poniesiony przez podatnika koszt uczestnictwa pracowników w sztafecie firmowej (opłata startowa) oraz zakup odzieży z logo firmy będzie stanowił koszt uzyskania przychodu.

Dla rozstrzygnięcia powyższego dylematu istotne jest, że biorący udział w sztafecie pracownicy bardzo często otrzymują w pakiecie startowym koszulki, spodenki, czapeczki z logo swojej firmy. Niejednokrotnie logo to znajduje się też na plakatach reklamujących bieg czy ściankach, na tle których fotografowane są wszystkie drużyny. Udział pracowników w organizowanym biegu ma zatem na celu promocję firmy oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Dla pracodawcy natomiast jest to także szansa na zaprezentowanie swojej firmy jako proaktywnej, dbającej o pracowników, ale również angażującej się w inicjatywy społeczne i chętnie wspierającej akcje charytatywne.

Tego rodzaju wydatki mogą być uznawane za koszty związane ze świadczeniami ponoszonymi na rzecz pracowników. W grupie tej znajduje się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze oraz wszelkiego rodzaju nagrody i premie, lecz także diety i inne należności za czas podróży służbowej, a także wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, świadczenia medyczne. Wydatki te obejmują również koszty organizacji imprez okolicznościowych i integracyjnych czy koszty finansowania udziału ich w imprezach sportowych.

Oczywiście każdorazowo należy przeanalizować, jaki jest cel takiego przedsięwzięcia, tj. czy ponoszone wydatki rzeczywiście pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, czy też są to wydatki realizujące osobiste cele pracowników.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej skutki udziału pracowników w sztafecie firmowej, warto prześledzić związek przyczynowo-skutkowy między inwestycją a korzyściami, jakie może przynieść. Po pierwsze, fakt zwiększenia rozpoznawalności marki ma wpływ na uzyskanie przychodu. Po drugie, tego rodzaju wydatki skutkują zwiększeniem integracji pracowników z pracodawcą, co również pozostaje w pośrednim związku z uzyskaniem przychodu.

Podsumowując, zarówno ponoszone przez podatnika wydatki związane z uczestnictwem pracowników w sztafetach firmowych, jak i wypłacona pracownikom nagroda za reprezentowanie firmy w takim biegu stanowi koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.

Podatkowa klasyfikacja wypłaconej pracownikowi nagrody za udział w firmowych rozgrywkach

Otrzymana przez pracownika nagroda za reprezentowanie firmy w sztafecie firmowej stanowi zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze stosunku pracy. Zgodnie z treścią ww. przepisu za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wskazana definicja przychodu ze stosunku pracy nie pozostawia zatem wątpliwości co do zaklasyfikowania wypłaconej pracownikowi nagrody do przychodów ze stosunku pracy.

Czy ponoszone wydatki uprawniają do odliczenia podatku naliczonego

Dokonanie analizy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług opiera się na ustaleniu, czy podatnikowi ponoszącemu wydatki na zakup koszulek firmowych przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Na wstępie należy zauważyć, że tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w treści art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro nie mieszczą się w ustawowym wyłączeniu od odliczenia, zastanowić się należy, czy spełniona jest generalna przesłanka uprawniająca do odliczenia, a zatem związek ze sprzedażą opodatkowaną. Ustawodawca w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje w sposób ogólny, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną mają prawo do odliczenia podatku VAT, natomiast ci, którzy wykonują czynności zwolnione lub wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, prawa takiego nie będą mieli.

Agnieszka Sadowska
doradca podatkowy, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/o w Toruniu
agnieszkasadowska1@tlen.pl

Staram się w swoim życiu dostrzegać dobre rzeczy, bo dobro przyciąga dobro.

Joanna Mendak

Pobierz wydanie 09/2020

Zobacz również

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.