Czy dofinansowanie przez pracodawcę wypoczynku pracownika podlega opodatkowaniu

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) bardzo szeroko definiuje przychody ze stosunku pracy. Na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy takimi przychodami są wszelkie wypłaty i świadczenia powodujące przysporzenie majątkowe u podatnika (pracownika), a mające swoje źródło w łączącym go z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Jednocześnie jednak updof przewiduje wiele zwolnień z opodatkowania. W niniejszym artykule przedstawię zwolnienia dotyczące dopłat do wypoczynku pracowników.

Zwolnienie w zakresie świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Przepisy wskazują, że pracodawca zobowiązany do utworzenia ZFŚS może przyznawać pracownikom ze środków tego funduszu pomoc materialno-rzeczową i finansową, jak również organizować lub dofinansowywać wypoczynek pracownikom uprawnionym do skorzystania z takiej pomocy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wolna od podatku, do wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku 380 zł, jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresieświadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Przepis ten wskazuje, że za rzeczowe świadczenia nie uważa się bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary i usługi.

Istotą świadczenia rzeczowego jest wydawanie pracownikom określonych rzeczy; zatem świadczenie w postaci „usługi” nie spełnia powyższej przesłanki. Natomiast świadczeniami pieniężnymi są na przykład zapomogi pieniężne, dofinansowanie wypoczynku, refundacja określonych zakupów itp. Przyjmuje się, że świadczenia pieniężne obejmują zarówno świadczenie gotówkowe (realizowane w drodze zapłaty), jak i bezgotówkowe (w tym finansowane za pomocą kart płatniczych lub kart przedpłaconych).

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe (m.in. interpretacja Dyrektora IS w Warszawie z 4.10.2010 r. nr IPPB4/415-551/10-4/ MP), prawo do wskazanego zwolnienia uzależnione jest przede wszystkich od sposobu finansowania świadczenia, które powinno nastąpić wyłącznie ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych działających u pracodawcy.Dlatego w przypadku, gdy dopłata pochodzi w całości lub części z innych źródeł, po stronie pracownika powstanie przychód w pełnej wysokości otrzymanego świadczenia – chyba że podlega on zwolnieniu na zasadach opisanych poniżej.

Zwolnienie z opodatkowania dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży

Odrębne zwolnienie z podatku przewidziano w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof. Obejmuje ono dopłaty do wypoczynku i pobytu na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 oraz dopłaty do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem. Ustawa wskazuje, że możliwość skorzystania z tego zwolnienia uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków:

• Wypoczynek ma charakter zorganizowany, a jego organizatorem jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie.

• Wypoczynek ma formę: wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, w tym połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówce leczniczo-sanatoryjnej, ośrodkach rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

• Dopłata pracodawcy dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczącej w wypoczynku, która nie ukończyła 18. Roku życia.

Dopłaty do wypoczynku i pobytu na leczeniu, które spełniają łącznie wyżej wymienione warunki i są równocześnie finansowane z ZFŚS, podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym w całości. W przypadku sfinansowania takich dopłat z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ustawodawca podkreśla, że wypoczynek powinien być zorganizowany. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Dyrektora IS w Poznaniu (interpretacja z 30.12.2009 r. ILPB1/415- 1044/09-4/AK), „przez zorganizowany wypoczynek należy rozumieć wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego z wyjątkiem takich form wypoczynku, jak: wczasy pod gruszą, pobyt u rodziny, oraz wypoczynku organizowanego na własną rękę przez rodziców (pracowników) i związanego z tym pobytu dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych czy wynajmowanych pokojach”. Dyrektor IS w Bydgoszczy (interpretacja z 8.01.2008 r. ITPB1/415-356/07/ IL) wskazuje, że „w przypadku gdy dofinansowanie dotyczy przelotu samolotem, przejazdu autokarem, pociągiem, usługi hotelowej, pobytu hotelowego, usługi turystycznej, imprezy turystycznej, usługi noclegowej i gastronomicznej, wynajmu pokoi, noclegu, brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku”.

Wprowadzając obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, ustawodawca nie sprecyzował bliżej tego pojęcia. Powołany przepis nie wskazuje, czy organizatorem ma być podmiot, który świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy też podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością.

W opinii części organów podatkowych (tak np. interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z 22.12.2010 r. nr IBPBII/ 1/415-802/10/BJ) kluczowe jest, aby wypoczynek był organizowany zgodnie z regulacjami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.01.1997 roku. Tym samym, w opinii organu, istotne znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę jego funkcjonowania (np. we wpisie w odpowiednim rejestrze), oraz to, czy organizowany dla dzieci wypoczynek jest zgodny z wyżej wymienionymi regulacjami.

Warto dodać, że zwolnienie stosuje się również w przypadku, gdy wypoczynek organizowany jest równocześnie dla dzieci i rodziców; w takich okolicznościach jednak zwolnieniu z opodatkowania podlega tylko ta część wydatku, która dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18.

Na koniec należy podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe dla zastosowania wyżej wymienionego zwolnienia wymagane jest posiadanie dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty, przelewu bankowego), z którego będą wynikały dane niezbędne do zidentyfikowania tytułu płatności oraz zweryfikowania warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof. Z dokumentu potwierdzającego opłacenie wypoczynku dziecka powinny wynikać co najmniej: nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została dokonana zapłata, tytuł zapłaty np. zapłata za wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko, imię i nazwisko dziecka korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku, imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty, kwota i data wpłaty. Jak wskazują organy podatkowe (np. Dyrektor IS w Bydgoszczy z 8.01.2008 r. ITPB1/415-356/07/IL), to na pracowniku ciąży obowiązek złożenia stosownych dokumentów i udowodnienia prawa do zwolnienia dofinansowania wczasów od podatku.

Dorota Walerjan
doradca podatkowy

Zawsze mówiłam, że możesz wszystko, tylko przestań się bać.

Agnieszka Rylik

Pobierz wydanie 07-08/2019

Zobacz również

Strajk a wynagrodzenie za pracę i benefity

Wynagrodzenie za pracę jest przeważnie rozpatrywane jako podstawowe uprawnienie pracownika, nierozerwalnie związane ze świadczeniem pracy, stanowiąc jego odpowiedni ekwiwalent i przeciwwagę. Może jednak dojść do sytuacji, w której pracodawca nie będzie miał obowiązku wypłaty wynagrodzenia, pracownik zaś nie będzie mógł skutecznie temu przeciwdziałać.

Dwie instytucje

Badania przeprowadzone we wrześniu 2017 r. roku przez Kantar TNS „Czy pieniądze szczęścia nie dają?” pokazują, że Polacy najwyżej cenią sobie wynagrodzenie i jest ono wskazywane jako czynnik decydujący przy zmianie zatrudnienia. Wśród innych aspektów mogących mieć znaczenie dla takiej decyzji znalazły się świadczenia pozafinansowe.

Sposoby regulowania świadczeń pozapłacowych

Pracownicze świadczenia pozapłacowe, czyli tzw. benefity pracownicze, stanowią istotną część wynagrodzenia pracownika. Instytucja ta nie została usankcjonowana w treści przepisów Kodeksu pracy, stąd ich wprowadzenie do systemu wynagradzania w sposób jasny i przejrzysty nierzadko wymaga wprowadzenia odpowiedniej regulacji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.