Benefity dla współpracowników

Spółka prawa handlowego zajmująca się pośrednictwem na rynku nieruchomości w postaci nabywania i sprzedaży nieruchomości oraz zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i we własnym imieniu w ramach zawartych kontraktów typu „B2B” oferowała współpracownikom pakiet benefitów.

istockphoto

W skład dodatkowych świadczeń pozapłacowych wchodziły między innymi: pakiety sportowe, system kafeteryjny i lekcje angielskiego. Wśród benefitów ponadto znalazł się pakiet szkoleniowy obejmujący szkolenia tematyczne z zakresu prawa i finansów, menedżerskie i konferencje. W związku z powstałymi wątpliwościami spółka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zapytania czy wydatki na organizację szkoleń i konferencji oraz pakiet benefitów może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Wydając interpretację, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił na nie odpowiedzi.

Skrócony stan faktyczny

Spółka prawa handlowego nawiązywała współpracę z przedstawicielami handlowymi. W ramach współpracy oferowała im pakiety benefitów oraz pakiety szkoleniowe. W efekcie zawartych umów cywilnoprawnych współpracownik spółki w zamian za otrzymywane wynagrodzenie miał wykonywać określonego typu usługi na rzecz spółki. W związku z zawartymi kontraktami „B2B” współpracownicy spółki mieli prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Współpracownicy spółki otrzymywali pakiet benefitów wyłącznie na czas zawartego kontraktu „B2B”. Pakiet benefitów miał na celu umożliwienie realizacji kontraktu w zakresie: służbowego telefonu, laptopa oraz samochodu. Ponadto miał na celu zwiększenie kompetencji współpracowników celem ulepszenia jakości świadczonych przez nich usług poprzez pobieranie lekcji angielskiego bądź motywowanie współpracowników do bardziej efektywnej, wydajnej pracy na rzecz spółki. W zakresie wskazanych szkoleń tematycznych, menedżerskich i konferencji spółka zlecała wybranemu podmiotowi kompleksową realizację szkolenia bądź konferencji. Wybrany przez wnioskodawcę podmiot w zamian za ustalone wynagrodzenie był zobowiązany do merytorycznego przygotowania szkolenia, zapewnienia prelegentów, opracowania materiałów dydaktycznych, jak również do zapewnienia sali konferencyjnej. Każdorazowo w ww. zakresie na rzecz spółki była wystawiana jedna faktura dokumentująca świadczenie usług w zakresie organizacji szkolenia bądź konferencji, bez wyodrębnienia poszczególnych składników tych szkoleń/konferencji.

Pytania i interpretacja wnioskodawcy

W związku z powyższym opisem stanu faktycznego Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej zadano następujące pytania:

1. Czy spółka w związku z ponoszeniem wydatków na organizację szkoleń/konferencji współpracowników związanych z nią umowami typu „B2B” może je zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

2. Czy spółka w związku z ponoszeniem wydatków na pozapłacową część wynagrodzenia (pakiet benefitów) współpracowników związanych z nią umowami typu ,,B2B” może je zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Zdaniem wnioskodawcy, wydatki poniesione na organizację szkoleń/konferencji oraz na pakiet benefitów, o których mowa w zaprezentowanym opisie stanu faktycznego, stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej w skrócie u.p.d.o.p.). Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, istniał bezsprzeczny związek przyczynowo-skutkowy między poczynionymi wydatkami a przychodami spółki. Uczestnictwo współpracowników spółki w szkoleniach i konferencjach bezsprzecznie podnosi poziom wiedzy i kwalifikacje kadry, a także zaangażowanie i motywację pracowników w świadczeniu usług na rzecz wnioskodawcy. Skutkuje to umocnieniem pozycji rynkowej spółki. Wyraża się ona poprzez zwiększenie jakości w zakresie obsługi klientów spółki, poprawę wydajności i organizacji pracy, a także budowanie profesjonalnego zespołu posiadającego odpowiednie kompetencje do wykonywania określonego typu usług.

Zajrzyj do podobnych interpretacji podatkowych:

1. W interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2017 r. nr 0114-KDIP2-2.4010.164.2017.2.AG stwierdzono, iż „jeśli chodzi natomiast o wydatki na zapewnienie menedżerowi odpowiedniej infrastruktury biurowej i organizacyjnej oraz składników majątkowych (telefon, laptop, samochód), należy stwierdzić, że wydatki te poniesione na podstawie zawartego kontraktu menedżerskiego, w celach służbowych, mających ułatwić menedżerowi zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem, również stanowią koszty uzyskania przychodów. (...) Wydatki te będą poniesione zatem w celu uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej Spółki”.

2. W interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 listopada 2015 r. nr ILPB3/4510-1-380/15-3/JG potwierdził on możliwość zaliczenia w koszty podatkowe wydatku na szkolenia, zarówno dla swoich pracowników, jak i pracowników kontrahentów będących dystrybutorami niewyłącznymi produktów wywarzanych przez podatnika.

3. Istnienie ścisłego związku między przychodami podatnika a poniesionym wydatkiem na pakiet benefitów potwierdził także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 stycznia 2016 r. nr IBPB-1-1/4510-176/15/BK: „świadczenia niepieniężne stanowią tzw. „pakiet/program kafeteryjny”. „Pakiet kafeteryjny” może obejmować zarówno kontrahentów, jak i członków ich rodzin. Ma on na celu odnalezienie na rynku, pozyskanie oraz utrzymanie relacji z jak najlepszymi Kontrahentami – współpracownikami. (…) W ten sposób Kontrahenci Wnioskodawcy uzyskują dodatkową motywację do współpracy. Otrzymane świadczenia stanowią dla Kontrahentów dodatkowe wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym, co bezpośrednio przedkłada się na wzrost przychodów Wnioskodawcy, a także wzmocnienie pozycji na rynku”.

Koszty uzyskania przychodu i ich definiowalność

Zgodnie z art. 15 ust 1 u.p.d.o.p. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. u.p.d.o.p. Definicja sformułowana w ww. przepisie przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust.1 u.p.d.o.p. oraz stanowiskiem doktryny, aby określony wydatek mógł zostać zaliczony w koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy u.p.d.o.p., muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

a) wydatek w sposób bezpośredni lub pośredni wpływa na uzyskanie, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów podatnika (w ww. stanie faktycznym warunek ten został spełniony),

b) wydatek został poniesiony przez podatnika i ma charakter definitywny, tj. został poniesiony ze środków podatnika i ma charakter bezzwrotny (ten warunek również został spełniony),

c) nie został wskazany w enumeratywnym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. (ten warunek również został spełniony),

d) wydatek został prawidłowo udokumentowany (w formie rzetelnego, kompletnego i wolnego od błędów dowodu księgowego).

Odnośnie do szkoleń/konferencji ten warunek również został spełniony, w ww. stanie faktycznym na rzecz spółki była wystawiana jedna faktura dokumentująca świadczenie usług w zakresie organizacji szkolenia/konferencji, bez wyodrębnienia poszczególnych składników tych szkoleń/konferencji, natomiast brakuje danych na temat udokumentowania wydatków na zakupiony przez spółkę pakiet benefitów; domniemywać należy, że w celu skorzystania z zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów spółka również takowymi dokumentami księgowymi dysponowała.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy, uznając je za prawidłowe. Należy nadmienić, że Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej w poprzednich latach wydał podobne interpretacje indywidualne, które potwierdzały zaliczenie określonych wydatków przez wnioskodawców do kosztów uzyskania przychodów. Jednak, co najważniejsze dla podatników, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że „w odniesieniu do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnych i wyroków sądów administracyjnych stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa”. Zainteresowany podatnik przy zmianie stanu faktycznego powinien liczyć się z tym, że interpretacja dotycząca zaliczenia danych wydatków do kosztów uzyskania przychodu będzie odmienna. Ponadto każdorazowo dochodzi do zbadania przez organ podatkowy istnienia związku przyczynowego, jaki winien zachodzić pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem podatkowym i możliwością zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa opracowania:
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 30-08-2018 nr 0114-KDIP2-1.4010.287.2018.1.KS

Anna Słowińska
prawnik, specjalista prawa ochrony zdrowia i ochrony praw człowieka Fundacja Lepsze Prawa Człowieka

Sprzedaż jest prosta, tylko ludzie niepotrzebnie ją komplikują.

Wojciech Herra

Pobierz wydanie 06/2019

Zobacz również

PPK − czyli wyzwania dla pracodawcy

W lipcu 2019 r. firmy zatrudniające powyżej 250 osób zostaną objęte obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niebawem również powinny zostać oficjalnie opublikowane oferty instytucji finansowych, które zdecydowały się zarządzać PPK.

Udział w Programie „Mobilność Plus”

Instytut otrzymał środki finansowe na udział pracowników w Programie „Mobilność Plus". Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium RP, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz kosztów podróży pomiędzy miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Pytanie wnioskodawcy dotyczyło zdarzenia przyszłego i zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków pieniężnych otrzymanych przez pracownika w ramach tego programu.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jako benefit

Narastająca wśród pracodawców konkurencja na rynku pracy powoduje konieczność dostosowania się do wymogów stawianych przez pracowników. W związku z tym pracodawcy wciąż szukają nowych sposobów na zachęcenie potencjalnych pracowników do wyboru ich oferty. Popularność świadczeń pozapłacowych wymusza jednak u pracodawców ponoszenie dodatkowych wydatków, koniecznych na ich sfinansowanie, na co nie każda firma może sobie pozwolić.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.