Regulamin bezpłatnej prenumeraty miesięcznika „Benefit”

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady subskrypcji darmowej prenumeraty miesięcznika „Benefit”.

1 Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej nieodpłatnej usługi w postaci wysyłki miesięcznika „Benefit” (dalej: „Usługa” lub „Prenumerata”) na rzecz zainteresowanych podmiotów będących pracodawcami lub pracownikami (dalej: „Usługobiorców”).

2 Wydawcą miesięcznika „Benefit” jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-844, Plac Europejski 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000434836, posiadająca NIP: 701-027-61-73 (dalej: „Usługodawca”), działająca na zlecenie Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie 00-844, Plac Europejski 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000370919, posiadająca NIP: 836-167-65-10 (dalej: „Benefit Systems”).

3 Skorzystanie z Usługi wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, w przypadku urządzeń mobilnych Android, Safari, Windows Phone, Blackberry (w celu zamówienia Usługi) oraz – w odniesieniu do punktu a) poniżej - oprogramowania umożliwiającego otwarcie pliku w formacie pdf . Usługa może być świadczona:

a. w wersji elektronicznej tj. w drodze wysyłki na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym linku do pobrania elektronicznego wydania Prenumeraty lub

b. w wersji drukowanej (z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej) w drodze wysyłki Prenumeraty na adres pocztowy Usługobiorcy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

4 Miesięcznik „Benefit ” w wersji drukowanej w ramach Prenumeraty wysyłany będzie wyłączne na terytorium Polski.

5 Prenumeratę można otrzymać po wcześniejszym złożeniu przez Internet zamówienia. Dokonując zamówienia, Usługobiorca zakłada jednocześnie konto użytkownika, które zapewnia Usługobiorcy pełen dostęp do swoich danych i historii prenumeraty oraz wersji archiwalnych elektronicznych miesięcznika „Benefit” i dodatkowych zasobów cyfrowych. Zamówienia należy złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem www.miesiecznik-benefit.pl/zarejestruj-sie/, który wymaga:

a. podania następujących danych: firmy Usługobiorcy (lub firmy pracodawcy jeśli Usługobiorcą nie jest przedsiębiorca, a pracownik), imienia i nazwiska oraz adresu e-mail Usługobiorcy lub osoby działającej w imieniu Usługobiorcy, a w przypadku zamówienia Prenumeraty w wersji drukowanej dodatkowo adres dostawy;

b. wyrażenia zgody na otrzymywanie Prenumeraty zgodnie z Regulaminem na wskazany w pkt a) powyżej adres poczty elektronicznej;

c. potwierdzenia poprawności podanego przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, powyżej poprzez kliknięcie w aktywny link przesłany drogą poczty elektronicznej w automatycznie wygenerowanej przez Usługodawcę wiadomości.

6 Podanie przez Usługobiorcę prawidłowego adresu poczty elektronicznej i jego weryfikacja zgodnie z postanowieniami punktu c) powyżej - są konieczne dla skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, dotyczącej świadczenia Usługi.

7 W skład treści Prenumeraty wchodzą przygotowane przez redakcję materiały informacyjne, artykuły dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, nowych trendów HR, prawa pracy, psychologii społecznej, socjologii, a także informacje o organizowanych szkoleniach, konferencjach (wraz z cennikami) oraz reklamy i inne materiały mające charakter informacji handlowej. Usługobiorca składając zamówienie, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach Prenumeraty, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

8 Usługodawca będzie wysyłał Prenumeratę w wersji drukowanej oraz elektroniczne powiadomienie o nowym numerze Prenumeraty w wersji elektronicznej wraz z linkiem do jego pobrania,  nie częściej niż raz w miesiącu.

9 Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usługi jest Benefit Systems. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usługi, w zakresie niezbędnym do jej realizacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Benefit Systems, jako administratora danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające odpowiednie upoważnienia. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, niemniej podanie danych oznaczonych jako wymagane jest niezbędne do korzystania z Usługi. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się pod linkiem Polityka Prywatności 

10 Prawa usługobiorców dotyczące przetwarzania danych osobowych realizowane są zgodnie z Polityką Prywatności.

11 Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana na czas nieoznaczony. W każdym czasie Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi (co będzie tożsame  z usunięciem konta użytkownika) lub wycofać zgody w zakresie wyrażonych zgód opcjonalnych. W tym celu Usługobiorca powinien przesłać wiadomość elektroniczną z informacją o rezygnacji z Usługi lub wycofaniu wyrażonych zgód opcjonalnych na adres: prenumerata@miesiecznik-benefit.pl.

12 Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi, Usługodawca poinformuje jednak Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku gdy Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, dostarcza treści bezprawne, bądź w inny sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

13 W przypadku zmiany adresów na które wysyłana jest Prenumerata, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę  drogą  mailową na adres: prenumerata@miesiecznik-benefit.pl oraz ponownie wypełnić formularz zamówienia, który zostanie udostępniony Usługobiorcy pod adresem www wskazanym przez Usługodawcę.

14 W przypadkach wskazanych w pkt 9 i 11 powyżej, Usługodawca usunie podany przez Usługobiorcę adres poczty elektroniczny ze swej bazy wysyłkowej, o ile przepisy obowiązującego prawa nie będą nakazywać inaczej.

15 Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny prenumerata@miesiecznik-benefit.pl. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis problemu oraz adres elektroniczny Usługobiorcy podany w formularzu zamówienia, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.

16 W sytuacji dwukrotnego zwrotu prenumeraty papierowej miesięcznika Benefit Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i usunięcia konta użytkownika.

17 Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).

18 Usługodawca zwraca uwagę, że podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, i ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

19 Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy on w trybie określonym w pkt 9 o swej rezygnacji z Usługi.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.