Regulamin Newsletter

Regulamin Newsletter

REGULAMIN NEWSLETTERA BENEFIT IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi w postaci wysyłki Newslettera (dalej: „Usługa”) na rzecz zainteresowanych osób (dalej: „Usługobiorców”).

2. Usługa świadczona jest przez Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000434836, identyfikującą się numerami NIP: 70102766173 oraz REGON: 142758764 (dalej: „Benefit IP ”).

3. Benefit IP w ramach świadczonej Usługi przesyła na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informacje dotyczące świadczonych przez Benefit IP, jak również podmioty współpracujące usług, promocji i innych informacji handlowych w przedmiocie działalności Benefit IP (dalej: „Newsletter”).

4. Skorzystanie z usługi wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, skrzynki poczty elektronicznej oraz oprogramowania umożliwiającego otwarcie pliku w formacie jpg.

5. Usługa dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców w serwisie internetowym www.miesiecznik-benefit.pl oraz nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów, za wyjątkiem ewentualnych kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów trzecich, związanych z dostępem Użytkownika do sieci Internet lub skrzynki poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do odbioru Newslettera.

6.Każdy Newsletter zawiera następujące informacje:

1) informacje o Benefit IP,

2) właściwą treść Newslettera,

3) informacje o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi.

7. Zamierzeniem Benefit IP jest przygotowanie i wysyłka Newslettera co najmniej raz na tydzień.  Benefit IP może również wysyłać Newsletter z inną częstotliwością, w szczególności jeśli będzie to uzasadnione ze względu na ilość zebranych w danym okresie materiałów.

8. Skorzystanie z Usługi możliwe jest po dokonaniu uprzednich czynności rejestracyjnych polegających w kolejności na:

1) podaniu imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy w formularzu zamieszczonym w serwisie określonym w punkcie 5 Regulaminu,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera zgodnie z Regulaminem na wskazany w pkt 1 powyżej adres poczty elektronicznej,

3) potwierdzeniu poprawności podanego przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 1 powyżej, poprzez kliknięcie w aktywny link przesłany w automatycznie wygenerowanej przez serwis Benefit IP wiadomości.

9. Podanie przez Usługobiorcę prawidłowego adresu poczty elektronicznej i jego weryfikacja zgodnie z postanowieniami w punkcie 8 Regulaminu - są konieczne dla skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) pomiędzy Usługobiorcą a Benefit IP, dotyczącej świadczenia Usługi.

10. Administratorem danych osobowych Usługobiorców korzystających z Usługi, w szczególności adresu poczty elektronicznej, jest Benefit IP. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi Newslettera, w zakresie niezbędnym do jej świadczenia zgodnie z niniejszym Regulaminem.

11. Benefit IP przetwarza dane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się pod linkiem Polityka Prywatności  

12. Prawa usługobiorców dotyczące przetwarzania danych osobowych realizowane są zgodnie z Polityka Prywatności

13. Reklamacje w zakresie świadczonej przez Benefit IP Usługi można wnosić poprzez:

1) Kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numerem: +48 86 218 00 74, czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telekomunikacyjnego),

2) kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: prenumerata@miesięcznik-benefit.pl

15.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

1) adres poczty elektronicznej, o którym mowa w punkcie 8 ppkt 1 Regulaminu,

2) opis sprawy będącej przedmiotem reklamacji,

3) adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, na który powinna być przesłana odpowiedz w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji.

16. Benefit IP może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego ustalenia okoliczności będących przyczyną reklamacji.

17. Benefit IP rozpatruje zgłaszane reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnej informacji umożliwiającej rozpatrzenie – z uwzględnieniem punktu 16 powyżej.

18. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana na czas nieoznaczony. Usługobiorca chcący zrezygnować ze świadczonej przez Benefit IP Usługi może rozwiązać umowę w każdym czasie poprzez kliknięcie aktywnego linku o nazwie „Zrezygnuj” znajdującego się w każdej przesłanej wiadomości, która zawiera Newsletter.

19. Benefit IP zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu, dostarcza treści bezprawne, bądź w inny sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

20. Benefit IP zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Benefit IP poinformuje o nich swoich Usługobiorców w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia, przesyłając stosowne informacje na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w punkcie 8 ppkt 1 Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym w wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia przesłania wiadomości o wprowadzonych zmianach.

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 maja 2018 r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.