Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracownika

Bardzo popularnym benefitem świadczonym przez pracodawców jest sfinansowanie wypoczynku dla dzieci pracownika.

Aby takie dofinansowanie mogło być zwolnione od konieczności opodatkowania, musi spełniać określone warunki przewidziane przepisami prawa. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18. Powyższe dopłaty do wypoczynku zostały przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra lub do wysokości 760 zł w przypadku finansowania dopłat z innych źródeł. Analizując powyższy przepis, należy podkreślić, iż przedmiotowe zwolnienie od opodatkowania w praktyce zawiera wiele ograniczeń. Po pierwsze, wypoczynek musi być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Drugim warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia, podkreślanym niejednokrotnie przez organy podatkowe, jest zalecenie, aby wypoczynek był zorganizowany. Wskazana przesłanka budzi jednak wątpliwości i jest związana z trzecim warunkiem, aby forma wypoczynku nie odbiegała swoim charakterem od takich form, jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych. Organy podatkowe przyjmują, iż wypoczynek musi być zorganizowany, a za wczasy nie można natomiast uznawać wypoczynku organizowanego na własną rękę przez rodziców (pracowników) i związanego z tym pobytu dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych (interpretacja Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2008 r., sygn. akt. ITPB1/415-356/07/IL). Takie stanowisko jest krytykowane głównie ze względu na to, że nie ma jednoznacznej definicji pojęcia „wczasy”. Zgodnie natomiast z językiem powszechnym słowo to oznacza wypoczynek w czasie urlopu poza miejscem zamieszkana. Kolejnym warunkiem, pozwalającym na zwolnienie od podatku kwoty przeznaczonej na wypoczynek pracownika, jest przyznanie dopłaty na rzecz dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia. Omawiana przesłanka budzi jednak wiele wątpliwości i kontrowersji. Przede wszystkim są one związane z sytuacją, gdy dopłata jest udzielana w roku podatkowym, w którym dziecko kończy 18 lat. Literalna wykładnia przepisu wskazuje, iż do ustalenia, czy zwolnienie od podatku przysługuje w takiej sytuacji, powinno się brać pod uwagę moment uczestniczenia w wypoczynku, a więc czy dziecko w chwili korzystania z wypoczynku miało skończone 18 lat, czy też nie. Odmienne stanowisko w tym zakresie reprezentują organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 maja 2009 r., sygn. akt. IBPBII/1/415-156/09/BJ, wskazano bowiem, że jeżeli dopłata została udzielona w roku podatkowym, w którym dziecko kończy 18 lat, ale wyplata następuje przed ukończeniem 18. roku życia dziecka, to może być ona zwolniona od podatku, jeżeli zaś wyplata nastąpi po ukończeniu przez dziecko w trakcie roku 18 lat, zwolnienie podatkowe nie przysługuje. Wobec powyższego zapisu należałoby uznać, iż omawiany przepis wymaga nowelizacji celem rozwiania wszelkich wątpliwości interpretacyjnych.

Anna Celińska
Kancelaria Naworska Marszałek Płaza Sp. K.

 

 

 

2012-04-16 14:09 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): celińska, dofinansowanie wypoczynku,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.