Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Koszty zakwaterowania – dofinansowanie

Pracodawcy, dążąc do tego, by ich zespół składał się z pracowników o jak najwyższych kwalifikacjach zawodowych, niejednokrotnie poszukują ich poza miejscowością, która jest siedzibą przedsiębiorstwa, oferując jednocześnie świadczenia związane z zakwaterowaniem.

Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla pracownika, który świadczy pracę poza miejscem zamieszkania, jak i dla pracodawcy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) wolna od podatku  dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu  zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Wskazane zwolnienie ma zastosowanie do pracowników zamieszkałych poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, oraz niekorzystających z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o PIT, a więc  niekorzystających z tzw. podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Przytoczony przepis art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie ma natomiast zastosowania do kosztów zakwaterowania związanych z podróżą służbową pracownika, gdyż takie koszty są przedmiotem odrębnego zwolnienia. Stanowisko to potwierdzają interpretacje organów podatkowych, w tym Interpretacja Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w  Katowicach z 21 marca 2011 r. (sygn. IBPII/1/415-1043/10/BD). Aktualne brzmienie przepisu dotyczące omawianego zwolnienia nie budzi wątpliwości.

Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż omawiany stan prawny nie zawsze był tak oczywisty. Do 31 grudnia 2010 r. art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT stanowił, iż wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14, w hotelach pracowniczych lub kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł. Taki zapis ustawy budził wiele kontrowersji. Nie wiadomo było bowiem, co należy rozumieć pod pojęciem hoteli pracowniczych czy też kwater prywatnych wynajmowanych w celu zbiorowego zakwaterowania. Przede wszystkim niejednolite było stanowisko dotyczące tego, czy pod pojęciem kwater prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania można rozumieć wynajmowanie przez pracodawców mieszkań prywatnych. Ze wskazanymi wątpliwościami interpretacyjnymi wiązały się ograniczenia dotyczące możliwości korzystania przez pracodawców z przedmiotowego zwolnienia. Do zniesienia wskazanych ograniczeń co do miejsca zakwaterowania doszło w wyniku nowelizacji z dnia 25 listopada 2010 r., zgodnie z którą od 1 stycznia 2011 r. przepis art. 21 ust. 1 pkt 19 otrzymał przytoczone na wstępie i obowiązujące aktualnie brzmienie. Tym samym obecnie każdy lokal mieszkalny, w którym następuje zakwaterowanie pracowników, będzie spełniał wymogi pozwalające na zwolnienie od podatku kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów zakwaterowania  Ponoszenie zaś przez pracodawcę świadczeń z tytułu zakwaterowania może przybrać różne formy. Pracodawca może na przykład sam wynajmować mieszkanie i opłacać koszty jego utrzymania, jak też może refinansować wydatki ponoszone przez pracownika w związku z zawartą przez niego umową. Każda z tych form, czy to sfinansowania, czy też dofinansowania, będzie objęta zwolnieniem od podatku, jeśli kwota wynajmu nie przekracza 500 zł. Kiedy zaś miesięczne koszty zakwaterowania będą wyższe niż wskazana kwota, wówczas jedynie nadwyżka będzie podlegać opodatkowaniu. Aktualne brzmienie omawianego przepisu stanowi skuteczny środek zachęcania nowych pracowników do podejmowania zatrudnienia poza miejscem ich zamieszkania, co może przynieść jednocześnie obopólną korzyść stronom stosunku pracy.

Anna Celińska
Kancelaria Naworska Marszałek Płaza Sp. K.

2012-04-16 09:12 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): celińska, koszty zakwaterowania,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.