Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo
Jak rozliczać benefity?

Zaproszenie byłych pracowników na imprezę firmową a podatek dochodowy

Zaproszenie byłych pracowników na imprezę firmową a podatek dochodowy
impreza firmowa dla byłych pracowników / Fot. istockphoto.com
Dobrym zwyczajem jest zapraszanie na imprezy w przedsiębiorstwie byłych pracowników. Z reguły na firmowe eventy zapraszani są przede wszystkim emeryci, dla których podmiot zapraszający był ostatnim pracodawcą. Jednak powyższa tendencja nie wyklucza z udziału w imprezie integracyjnej innych byłych pracowników, którzy wnieśli duży wkład pracy w rozwój przedsiębiorstwa.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) w art. 9 ust. 1 wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ponieważ udział w uroczystości firmowej jest z reguły nieodpłatny, zastosowanie będzie miał również w tym przypadku art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, że przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Ustawa o PIT rozróżnia takie źródła przychodów, jak stosunek pracy, działalność gospodarcza, a także inne źródła, zawierając w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT otwarty katalog tych ostatnich. Nie ulega wątpliwości, iż do kategorii innych źródeł należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. Tym samym do innych źródeł należy zaliczyć, m.in. świadczenia przekazywane byłym pracownikom (w tym obecnym emerytom).

Wskazać przy tym należy, iż emeryci lub renciści, którzy zostali zaproszeni na uroczystość firmową, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego do kwoty 2280 zł w skali roku. Powyższe zwolnienie wynika z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Do momentu przekroczenia wskazanej kwoty na świadczeniodawcy nie ciążą żadne obowiązki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zarówno związane z pobraniem podatku, jak i ze sporządzeniem informacji o wysokości uzyskanego przychodu. Podobny pogląd prawny został wyrażony w interpretacji Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-52/11/MK).

Trzeba jednakże zauważyć, iż powyższe zwolnienie dotyczy byłych pracowników, którzy mają status emeryta lub rencisty. Zatem osoby, które nie zakończyły jeszcze swojej kariery zawodowej, nie mogą korzystać z powyższego zwolnienia. Dla tych podatników, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, udział w imprezie firmowej u byłego pracodawcy stanowi przychód z innych źródeł. Konsekwencją powyższego przepisu, stosownie do art. 42a ustawy o PIT, jest spoczywający na podmiocie organizującym imprezę obowiązek wystawienia i przesłania byłym pracownikom, którzy nie są emerytami lub rencistami, informacji o wysokości otrzymanego przychodu (PIT-8C). Powyższa informacja powinna zostać sporządzona oraz przekazana podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika do końca lutego roku następującego po roku, w którym podatnik otrzymał świadczenie.

Zatem konsekwencje podatkowe, w związku z udziałem byłych pracowników w imprezie firmowej, zależą od posiadania przez nich statusu emeryta lub rencisty. Dla osób, które nie są emerytami lub rencistami, ustawodawca nie przewidział w podatku dochodowym żadnego zwolnienia.

Anna Celińska
Kancelaria Naworska
Marszałek Płaza sp.k.

2013-03-29 12:18 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): celińska, impreza firmowa,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.