Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Styl życia

WLB – harmonijna całość

WLB – harmonijna całość
fot. istockphoto
Założeniem work–life balance jest równowaga między życiem zawodowym i prywatnym, która prowadzi do samorealizacji oraz satysfakcji z podejmowanych działań, jednak nie przez bezwarunkowe rozdzielenie pracy i spraw osobistych, lecz ich równomierne łączenie i przenikanie, aż do stworzenia harmonijnej całości.

Koncepcja work–life balance została sformułowana w Stanach Zjednoczonych w latach 70. XX w. Była ona podyktowana koniecznością zaradzenia masowym zjawiskom, takim jak wzrost liczby pracowników zestresowanych i wypalonych zawodowo, spadek efektywności, entuzjazmu, zaangażowania pracowników oraz ich kreatywności, rosnąca awersja do wszelkich zmian. Ponadto zaobserwowano wzrost absencji, liczby zachorowań na choroby nerwicowe i psychosomatyczne, kumulację problemów rodzinnych, a nawet wzrost liczby rozwodów. Wszystkie te zjawiska wynikały z przepracowania zatrudnionych i były wysoce niepożądane w szybko rozwijającej się turbulentnej gospodarce.

Czynniki te przyczyniły się do opracowania nowej koncepcji zarządzania personelem, jakim stała się idea work–life balance. Zasady tej koncepcji opierały się na wypracowaniu takiego stosunku między różnymi sferami życia, by zaangażowanie w pracę zawodową nie wpływało na życie prywatne, gdyż długotrwały stres w życiu osobistym powoduje spadek motywacji i wydajności w pracy, a gdy spada wydajność, czas wykonywania zadań wydłuża się, nie bez uszczerbku dla życia rodzinnego, hobby, a nawet odpoczynku dobowego. Taki stan to błędne koło – ciągła praca bez zauważalnych sukcesów odbija się zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym, gdyż przepracowanie i stres rzutują na jakość życia rodzinnego, a konflikty domowe wywierają negatywny wpływ na sprawne i wydajne wykonywanie obowiązków zawodowych. Nowa koncepcja miała temu zaradzić.

DZIAŁANIA SYSTEMOWE ORGANIZACJI

Tak samo jak dla pracowników, tak i dla pracodawców brak work–life balance jest szkodliwy, a wręcz nieopłacalny, gdyż ma wpływ nie tylko na samozadowolenie pracowników i ich prywatne poczucie spełnienia zawodowego, lecz także na efektywność działań całej organizacji, co w bezpośredni sposób przekłada się na jej konkurencyjność na rynku.

Dlatego też w organizacjach zaczęto wprowadzać różnorodne programy naprawcze, by pomóc pracownikom uporać się ze stresem oraz problemami rodzinnymi, a w efekcie przyczynić się do wzrostu ich motywacji i efektywności wykonywanej pracy. Sytuację miały poprawić takie działania, jak: odrębne rozliczanie godzin nadliczbowych, nieprzekraczanie dobowego limitu pracy w godzinach nadliczbowych, szkolenia rozwijające kompetencje organizacyjne, elastyczny czas pracy, praca zdalna, organizacja opieki nad dziećmi i inne udogodnienia dla pracowników będących rodzicami, a także tych, którzy opiekują się schorowanymi rodzicami czy innymi członkami rodziny. Takie kroki, zastosowane systemowo, a nie sporadycznie, czy wobec wybranych osób, są w stanie podwyższyć poziom efektywności i konkurencyjności organizacji, dlatego też work–life balance można traktować jako lepszy sposób zarządzania zasobami i wykorzystania potencjału pracowników. Idea ta stwarza też okazję do bardziej bezkonfliktowego rozwoju społeczeństwa, gdzie sukces zawodowy nie będzie oznaczać klęski w sferze prywatnej.

PRZENIKANIE, NIE ODCINANIE

Znając skutki braku równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, który to brak powoduje pomieszanie w priorytetach, wartościach i celach, nasuwa się pytanie, co zrobić, by work–life balans dawał spodziewane efekty, a negatywne emocje nie przenikały z pracy do życia rodzinnego i odwrotnie.

Należy zwrócić uwagę na to, iż to od samego pracownika zależy, czy potrafi zachować równowagę między pracą a życiem osobistym, czy też nie. Jeżeli sam nie jest w stanie tego rozpoznać, mogą mu pomóc w tym jego najbliżsi, gdyż jako osoby postronne mają lepszy ogląd sytuacji i z zewnątrz widzą więcej. Dlatego warto pytać ich o zdanie w tym temacie. Jednak przesadne stosowanie work–life balance, gdzie z żołnierską dyscypliną przestrzega się ustalonych zasad (ilość godzin pracy równa wymiarowi czasu pracy; brak rozmów o pracy w domu i o domu w pracy; pracy nie zanosi się do domu; praca zawodowa wykonywana jest wyłącznie w dni na to wyznaczone; czasu wolnego nie poświęca się na wyjazdy służbowe; w pracy wyłączony jest telefon prywatny, a w domu telefon służbowy), nie gwarantuje satysfakcji z wykonywanych obowiązków, wzrostu zaangażowania i entuzjazmu, podobnie jak bezgraniczne zatopienie w pracę zawodową i nieumiejętność oddzielenia jej od życia prywatnego.

W idei work–life balance najważniejsza jest równowaga między wszystkimi obszarami funkcjonowania, która jest narzędziem koniecznym do samorealizacji na polu zawodowym i prywatnym, poprzez ich równomierne łączenie i przenikanie, aż do stworzenia harmonijnej całości.

Dlatego też, aby podjęte działania były efektywne, a work–life balans dawało pozytywne efekty, warto zadać sobie kilka pytań:
– Czy lubimy, to co robimy?
– Czy potrafimy określać cele i priorytety?
– Czy potrafimy skupić się na powierzonych obowiązkach?
– Czy potrafimy przestać myśleć o pracy, a nawet ją wykonywać, gdy w niej nie jesteśmy?
– Czy potrafimy w pracy nie myśleć o sprawach domowych?

Powyższe pytania pozwolą określić, ile jest balansu w samych nas, nad jakimi obszarami powinnyśmy popracować, jeżeli np. nie potrafimy polubić tego, co robimy. Wtedy odpowiedzi na te pytania pomogą nam podjąć bardziej fundamentalne decyzje, przykładowo o całkowitej zmianie zajęcia czy też chociaż miejsca pracy.

WLB – MOŻLIWY I OPŁACALNY

Najważniejsze jest, by uwierzyć, że sukces w pracy i satysfakcjonujące życie osobiste są jak najbardziej możliwe, i to nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Najważniejsze jest, by:
– w relacji praca–życie osobiste dążyć do efektywności, a nie skupiać się wyłącznie na równowadze, relacja ta nie powinna łączyć oddzielnych bytów, lecz sfery, które się wzajemnie dopełniają,
– zdefiniować swoje pojęcie sukcesu zawodowego i osobistego,
– nie zamykać się w „skorupie praca” czy w „skorupie dom”, lecz rozmawiać z najbliższymi, bezcenny jest ich ogląd na toczące się sprawy, czasem może nawet lepsze zrozumienie sensu naszej pracy i celów życiowych,
– zachować kontrolę swojej kariery zawodowej, warto prześledzić dotychczasowe wybory, a także motywacje i cele, gdyż utrata kontroli może być przyczyną silnego stresu i wrażenia utraty kontroli nad swoim życiem,
– zarządzać swoim potencjałem intelektualnym, energią życiową i siłą fizyczną, nauczyć się odpoczywać, ale i czasami odpuszczać, by być efektywnym, nie trzeba być ciągle zajętym.

MARIA WAWRZYNIAK
manager HR, trener, coach, Profit,
maria.wawrzyniak1@wp.pl

2018-05-09 08:44 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.