Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Kariera

Inwestycja w zdrowie pracowników

Inwestycja w zdrowie pracowników
fot. istockphoto
Uwzględnianie aspektu zarządzania zdrowiem pracowników przekłada się na sprawne funkcjonowanie całej organizacji, a jej sukces opiera się na zdrowych pracownikach i przyjaznym środowisku pracy. Jest wiele argumentów i czynników, które mogą motywować pracodawców, aby wdrażali inicjatywy promujące zdrowie w miejscu pracy – łącząc indywidualne praktyki prozdrowotne oraz warunki organizacyjne przedsiębiorstwa, takie jak kultura organizacyjna firmy czy preferowane przez firmę wartości.

Dbałość o wellbeing w miejscu pracy otwiera również nowe możliwości korzystania z programów wsparcia lokalnego i ogólnokrajowego, a także firm ubezpieczeniowych i inicjatyw zewnętrznych.
Do największych korzyści dla pracodawcy należą m.in. poprawa parametrów decydujących o stabilności organizacji oraz obniżenie części istotnych kosztów. Należą do nich:
– wzrost wskaźników produktywności i samej produkcji, a także poziomu zaangażowania pracowników oraz poziomu satysfakcji zawodowej z wykonywanej pracy,
– większa lojalność pracowników i klientów,
– zwiększenie szans na zatrudnienie nowego personelu i zatrzymanie doświadczonych pracowników w organizacji,
– zmniejszenie absencji chorobowej pracowników i ich rotacji, co w bezpośredni sposób wpływa na płynność działania firmy oraz minimalizację strat,
– zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu wypadków w pracy i czynników ryzyka zawodowego oraz wdrażania programów naprawczych,
– większe możliwości realizacji długoterminowej strategii firmy oraz umocnienie jej wizerunku na rynku pracy i wzrost konkurencyjności.
Pracodawcy mogą korzystać obecnie z wielu aktywności w sferze promocji zdrowia. Odpowiednie działania powinny być dostosowane do profilu organizacji, a także samego wieku pracowników. Projektowanie programów promocji zdrowia w organizacjach coraz częściej uwzględnia podział na pracowników różnych pokoleń (X, Y, Z), zgodnie z ich potrzebami, oczekiwaniami i różnicami wynikającymi z innych realiów towarzyszących ich wejściu na rynek pracy. Dobrymi praktykami w tym zakresie są m.in.:
– włączanie wszystkich pracowników w proces ulepszania organizacji i środowiska pracy, co zwiększa przywiązanie do firmy i buduje poczucie dbałości o pracownika,
– zachęcanie do poprawy stylu życia poprzez dostarczanie informacji o zdrowym odżywianiu oraz korzyściach płynących z regularnej aktywności fizycznej,
– uświadamianie o szkodliwości palenia tytoniu i zachęcanie do rzucenia nałogu,
– promowanie zdrowia psychicznego, w tym sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
– monitorowanie stanu zdrowia poprzez zapewnienie opieki medycznej pracownikom i ich rodzinom,
– działania ukierunkowane na poprawę samopoczucia w miejscu pracy, na przykład elastyczny czas pracy, możliwość częściowej pracy zdalnej czy coraz częściej preferowane przez najmłodszych pracowników realizowanie zadań zawodowych w większym wymiarze godzin, ale tylko przez cztery dni w tygodniu.
Działania te przynoszą wymierne korzyści dla organizacji. Oszacowano na przykład, że inwestycja w promowanie zdrowia w miejscu pracy na poziomie 1 euro – zwraca się ponad czterokrotnie w postaci mniejszych kosztów absencji. Coraz więcej decydentów w firmach zdaje sobie sprawę z tych zależności, świadomie kształtując środowisko zawodowe sprzyjające zdrowiu. Wymaga to długofalowego planowania, jednak zdecydowanie opłaca się w dłuższej perspektywie.

ZDROWIE PRACOWNIKÓW A SATYSFAKCJA Z PRACY I WZROST LOJALNOŚCI
Jednym z istotnych parametrów, jakie może kształtować organizacja, jest poziom morale pracowników, zależne od samopoczucia pracownika. Składają się na niego takie czynniki, jak: motywacja, zaangażowanie w wykonywaną pracę, satysfakcja z wykonywanej pracy oraz poczucie sensu i duma z pracy. Odpowiednie wsparcie kadry zarządzającej silnie wpływa na te czynniki, a jednym z najbardziej efektywnych sposobów realizacji tego wsparcia są kompleksowe programy prozdrowotne typu wellness. Łączą w sobie działania promujące i poprawiające zdrowie fizyczne i psychofizyczne, a także możliwości medycyny prewencyjnej.
Pracownicy prowadzący zdrowy tryb życia są bardziej zadowoleni z wykonywanej pracy niż ci, którzy nie dbają o zdrowie. Częściej utrwalają też dobre nawyki wykształcone dzięki programom prozdrowotnym, czyli wprowadzają pozytywne działania dla zdrowia w codzienny tryb życia. Z kolei osoby niezadowolone z wykonywanej pracy częściej uskarżają się na dolegliwości zdrowotne, również te dotyczące zdrowia psychicznego, takie jak niepokój i stany depresyjne oraz przewlekły stres. Aż 87 proc. pracowników jest zdania, że to właśnie pracodawca powinien zachęcać i motywować pracowników do działań wzmacniających zdrowie, w tym zdrowego stylu życia. Jednocześnie wprowadzanie programów kształtujących zdrowie do organizacji wzmacnia poczucie, że pracodawca dba o zatrudnionych, aż u 73 proc. pracowników.
Już sam nacisk na aktywność fizyczną i umożliwienie jej realizacji przez pracodawcę może poprawić odczuwaną satysfakcję z wykonywanej pracy. Badania pokazują, że istotny wzrost nastąpił w ponad 85 proc. firm, a w 95 proc. wzrosło również morale pracowników. Wobec tych danych podjęcie decyzji o korzystaniu z programów o charakterze holistycznym, może przynieść jeszcze większe korzyści. Warto pamiętać, że satysfakcja z pracy rośnie wraz z lepszymi możliwościami dostępu do dodatkowych świadczeń. Zjawisko to widoczne jest także u pracowników, którzy korzystają z oferty programów promujących zdrowie tylko sporadycznie. Badania potwierdziły na przykład związek pomiędzy korzystaniem przez pracowników z zajęć sportowych a zmniejszeniem ogólnej liczby czynników ryzyka mających wpływ na zdrowie oraz liczby dni niezdolności do pracy w ciągu roku.
Zaangażowanie w programy prozdrowotne wiąże się również z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym idzie – mniejszą liczbą wypadków i skarg wśród pracowników oraz rzadsze kontakty organizacji z inspekcją pracy, a także mniejsze ewentualne kary finansowe z tego tytułu.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY
Pozytywne oddziaływanie organizacji na społeczeństwo, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, jest jednym z istotnych elementów wpływających na prestiż i pozytywny odbiór firmy w środowisku. Nowoczesne podejście organizacji i świadomość konieczności dbania o zdrowie pracowników ma odzwierciedlenie również w zmianach zachodzących w życiu społeczeństw. Coraz częściej mówi się o programach prozdrowotnych w kategoriach wzmacniania i poszerzania roli zdrowia publicznego. Jakość ochrony zdrowia w poszczególnych społecznościach, zarówno o charakterze lokalnym, jak i globalnym, staje się podstawowym elementem ekonomicznego rozwoju. Połączenie zaangażowania pracodawców i pracowników w podejmowanie działań w celu umacniania zdrowia daje najlepsze efekty. Warto również odróżnić promowanie zdrowia od pojęcia bezpieczeństwa i higieny pracy, które częściej mają charakter organizacyjny, techniczny i normatywny, a służą głównie zwiększaniu produktywności z ograniczeniem nadmiernych obciążeń fizycznych i psychicznych oraz ryzyka wypadków czy chorób zawodowych. Programy o charakterze prozdrowotnym w dużo bardziej złożony sposób wpływają na jakość życia pracownika, a także dostęp do świadczeń zdrowotnych i badań profilaktycznych oraz dbałość o zdrowie rodziny.

BENEFITY A POZYTYWNY WIZERUNEK FIRMY
Wprowadzenie programów prozdrowotnych do oferty stałych benefitów pracowniczych przekłada się również na umacnianie pozycji firmy na rynku pracy, budując wizerunek pracodawcy odpowiedzialnego za pracowników i pożądanego zarówno przez osoby z doświadczeniem zawodowych, jak i tych dopiero wchodzących na rynek pracy. Wprowadzenie programów wellbeing do zakresu benefitów pracowniczych wpisuje się w nurt employer brandingu, co ma istotne znaczenie zarówno dla korporacji, jak i średnich i małych firm, zwłaszcza przy rozbudowanej konkurencji. Pracownicy chętniej podejmują decyzję o nawiązaniu współpracy z firmami o silnej, pozytywnej marce. Jednocześnie firmy takie przyciągają więcej kandydatów o wyższych kwalifikacjach. Silna marka pracodawcy sprzyja również tworzeniu poczucia przynależności do organizacji i pomaga budować przywiązanie pracowników do firmy.

PODSUMOWANIE
Inwestycja w wartość, jaką jest zdrowie pracownika, jest dla organizacji jednym z kluczowych czynników kształtujących pozycję i stabilność na rynku m.in. poprzez wzrost zaangażowania i satysfakcji z wykonywanej pracy. Warto zwrócić uwagę również na obecne i przyszłe wymagania, którym będą musiały sprostać organizacje, wynikające ze zmian rynkowych. Wskazują one na coraz większą potrzebę zachowania work-life balance, zwłaszcza wśród pracowników z pokoleń Y i Z. Wiedza o tych zależnościach pomaga w kształtowaniu warunków pracy pożądanych przez pracowników, a te dzięki temu sprzyjają ich dobremu samopoczuciu i zdrowiu. 

MAGDALENA KOPAŁA
dietetyk kliniczny, coach żywieniowy, koordynator programów wellbeingowych dla organizacji Edukacja Żywieniowa.PL  

Bibliografia:
– Wartości związane z pracą w różnych pokoleniach, dr hab. M. Widersztal-Bazyl, prof. nadzw. CIOP-PIB, dr E. Wołodźko, Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, 10/2015, s. 20‒24.
– Koncepcja promocji zdrowia w miejscu pracy ‒ Promocja zdrowia w miejscu pracy ‒ inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy, mgr A. Namysł, mgr A. Kazenas, dr med. J. Bugajska, Centralny Instytut Ochrony Pracy ‒ Państwowy Instytut Badawczy, „Bezpieczeństwo Pracy”, 6/2012, s. 8‒11.
– Employer Image and Employer Branding: What We Know and What We Need to Know, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, F. Lievens, J.E. Slaughter, nr 3(1), s. 407‒440, 2016.
– The effect of employer brand dimension on job satisfaction: gender as a moderator, Management Decision, K. Tanwar, A. Prasad, nr 54(4), s. 1–6, 2016.
– Employees value wellness programs, but opportunities exist for employers to do even more, Managed Care Outlook, Vol. 24 No 5, Aspen Publishers Inc., Nowy Jork, 2011. Effectiveness and economic benefits of workplace health promotion and prevention, I. Socknoll, I. Kramer, W. Bodeker, IGA-Report 13e, Niemcy, 2009.
– Working to become active ‒ increasing physical activity in the Canadian workplace, Canadian Fitness and Lifestyle Institute, 2005.  

2018-04-10 15:42 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.