Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Rozwijanie kompetencji - szkolenia outdoor

Szkolenia outdoor to szkolenia realizowane w terenie, których celem jest połączenie grupy niezależnie działających osób w jeden efektywny zespół, dążący do realizacji wspólnych celów. Bardzo często wiążą się one z wyjazdem pracowników w atrakcyjne miejsce, gdzie w otoczeniu przyrody oraz przy sprzyjających warunkach pogodowych angażują się oni w wiele aktywności ukierunkowanych na rozwijanie określonych kompetencji, takich jak współpraca, przywództwo, myślenie problemowe czy podejmowanie decyzji. Skąd wiadomo, że ta metoda szkoleniowa sprawdzi się w przypadku menedżerów?

Na początek warto zastanowić się, na czym polega praca współczesnego menedżera. Powszechnie rola ta utożsamiana jest przede wszystkim z władzą, kontrolą i niezależnością. Rzadziej słyszy się, że praca menedżera to raczej współzależność, zaangażowanie i praca zespołowa. Tymczasem na pracę menedżera składa się wiele drobnych spraw, które często mają niewiele wspólnego z kierowaniem. Przykładowo w czasie typowego dnia pracy menedżer może odbyć spotkanie z szefem marketingu w celu omówienia programu wprowadzania nowego produktu na rynek, z dyrektorem personalnym, aby zdecydować, jak najlepiej zorganizować pracę w dziale dystrybucji, z dyrektorem do spraw produkcji, aby dowiedzieć się, dlaczego wzrastają jednostkowe koszty wytwarzania i co można z tym zrobić, oraz z dyrektorem finansowym, aby dokonać przeglądu ostatnich rozliczeń przed zbliżającym się zebraniem rady. Z tego wynika, że oprócz przewodzenia rola menedżera uwzględnia także planowanie, organizowanie i kontrolowanie.
Jaki wpływ mają w tej sytuacji szkolenia outdoor na rozwój kompetencji menedżerskich oraz czy dzięki nim przeciętny menedżer będzie w stanie sprostać wszelkim stojącym przed nim wyzwaniom? Szkolenia outdoor z pewnością nie są odpowiedzią na wszystkie trudne sytuacje w firmie, mogą jednak wpływać na pracę menedżera w wielu obszarach:

RELACJE ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
Wbrew powszechnemu przekonaniu, że władza daje niezależność od innych, w rzeczywistości menedżer musi funkcjonować w sieci współzależności. Oznacza to, że musi dbać o poprawne stosunki nie tylko z podwładnymi, lecz także z przełożonymi oraz z osobami spoza firmy. Uświadomienie tej roli kierownikom, którzy często przyzwyczajeni są do jednowymiarowego kierowania zespołem bezpośrednio podlegających im osób, często ich przytłacza i nie zawsze się w tej roli sprawdzają. Podczas szkoleń outdoor menedżerowie współdziałają z innymi pracownikami firmy, także na linii menedżer – menedżer, co daje wiele okazji do wypracowania wspólnych zasad działania oraz nawiązania pozytywnych relacji. Wspólny cel, wspólna praca oraz nieformalna atmosfera umożliwiają integrację oraz wzajemne poznanie się od strony, od której dotąd się nie znali.
Wspólna realizacja zadań pozwala także menedżerom nawiązać relacje z pracownikami, z którymi niewiele ich łączy, mimo że pracują w tym samym zespole. Jest to ważne, ponieważ w praktyce często podejmują oni decyzje oparte na opinii osób, z którymi wiążą ich dobre relacje. Podczas rozwiązywania problemów dobrze jest natomiast brać pod uwagę sugestie wszystkich osób w zespole, by zyskać pełen obraz sytuacji.

NIEFORMALNY AUTORYTET MENEDŻERA
Wielu menedżerów wierzy, że władza to efekt pełnionej przez nich funkcji. Mimo sieci współzależności menedżerowie niewątpliwie posiadają pewną władzę, jednak jest ona tym silniejsza, im silniejszy jest nieformalny autorytet kierownika. Trudno jest wymusić posłuszeństwo na pracownikach o dużym talencie i inteligencji, stąd tak ważne jest pozyskanie zaufania i wiarygodności wśród swoich podwładnych. Wspólne działania w terenie to okazja do tego, by zademonstrować innym swoje kompetencje do bycia menedżerem i nie chodzi tylko o kompetencje fachowe, czyli wiedzę z danej dziedziny. Równie ważne są kompetencje interpersonalne, związane ze słuchaniem i budowaniem sieci wzajemnych relacji, ponieważ w sposób naturalny umożliwiają one wywieranie wpływu na innych poprzez własny autorytet. Wspólne budowanie tamy na rzece czy wspólnie przeprowadzona akcja ratunkowa w terenie z pewnością pozwoli wiele takich kompetencji zademonstrować.

SAMODOSKONALENIE
Aby działać sprawnie, menedżer powinien nieustannie podejmować działania w celu doskonalenia organizacji swojej pracy. Do takich działań należy efektywne wykorzystanie swojego czasu oraz zarządzanie samym sobą. Konieczne jest rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron, aby móc skoncentrować się na dziedzinie, w której posiadane umiejętności będą efektywnie wykorzystane, oraz aby poprawić obszary, gdzie dotychczasowe umiejętności i posiadane kwalifikacje nie są wystarczające. Ćwiczenia w terenie, które wymagają natychmiastowego zastosowania posiadanych umiejętności w praktyce, pozwalają takie obszary odkryć, a poprzez analogię oraz odpowiednią moderację ze strony trenera umożliwiają dostrzeżenie obszarów wymagających poprawy także w codziennej pracy zawodowej. Przykładowo może się zdarzyć, że menedżer, który ma doskonale rozwinięte umiejętności planowania, uzyskuje słabe wyniki, ponieważ nie potrafi odpowiednio przekazać swojego planu wykonawcom lub w niedostateczny sposób kontroluje wprowadzanie go w życie. Odpowiednio dobrane ćwiczenia pozwalają wychwycić wąskie gardła i wskazać obszary wymagające poprawy.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIELOKULTUROWYM
W dobie współpracy międzynarodowej tworzenie zespołów wielokulturowych stało się faktem i nikt już dziś nie pyta, czy warto je tworzyć, ale jak nimi zarządzać. W takich zespołach kłopotliwe może być zarówno wzajemne zrozumienie ze względu na różnice w wymowie, akcentowaniu wyrazów oraz odmienne konstrukcje składniowe, jak i obecność uprzedzeń i stereotypów panujących w firmie czy niewłaściwa interpretacja zachowań osób z innych kultur. Żeby potencjał wielokulturowości właściwie wykorzystać i ograniczyć niepożądane zjawiska, konieczne jest współdziałanie, które pozwoli pracownikom poznać się wzajemnie i zrozumieć odmienne zachowania. Warto zaproponować pracownikom szkolenie, które w sposób praktyczny pozwoli im zapoznać się z zasadami współpracy w danym kraju oraz pokaże, jak wygląda proces rozwiązywania problemów w danym kraju ‒ jak przebiega dyskusja, jak wypracowuje się rozwiązania i kto je akceptuje. Takie możliwości dają właśnie szkolenia outdoor.
Wszystkie wyżej wymienione korzyści można uzyskać dzięki szkoleniom outdoor, jednak jest jeden warunek: szkolenie to musi być właściwie zorganizowane. Przede wszystkim powinno mieć ono realny wpływ na zachowania pracowników w organizacji i dawać mierzalne efekty w postaci zmiany tych zachowań. Powinno też zachęcać ich do dokonywania pozytywnych zmian w sposobie myślenia
oraz postawie wobec innych. Nie powinno natomiast być postrzegane jako rozrywka sama w sobie lub okazja do nawiązania kontaktów towarzyskich. Oczywiście obie wymienione korzyści to naturalna wypadkowa szkoleń outdoor. Powinny być one jednak traktowane bardziej jako wartość dodana szkolenia niż jako cel sam w sobie, ponieważ trudno będzie wtedy uzyskać efekt, o jaki chodziło, czyli świadomą poprawę efektywności zespołu.
Na rynku działa obecnie wiele firm organizujących eventy szkoleniowe, jednak nie wszystkie one przykładają jednakową wagę do kwestii związanych z pracą zespołową, ze wspólnym definiowaniem celów, rozwiązywaniem problemów oraz innymi rzeczami istotnymi z punktu widzenia menedżera. Pracownikom z pewnością spodoba się pomysł wspólnej gry w golfa, przeprawy przez park linowy czy paintball. Warto się jednak zastanowić, na ile podejmowanie tych działań zaangażuje ich w proces wspólnego wypracowywania rozwiązań, nawet jeżeli ostatecznie pracują na wspólny wynik. Czy działania te dostosowane są do możliwości wszystkich uczestników,
w tym osób niepełnosprawnych, starszych, otyłych lub kobiet w ciąży? Czy będzie w nich uczestniczył trener, który po zakończeniu odpowiednio je podsumuje, skłoni uczestników do refleksji i poszukania analogii między wykonanym ćwiczeniem a własną pracą zawodową?
Warto też zastanowić się, czy dana organizacja jest gotowa na szkolenie w formie outdoor. W wielu firmach pracownicy w dalszym ciągu nagradzani są na podstawie indywidualnych osiągnięć, mimo że na co dzień wymaga się od nich umiejętności współpracy w zespole. W takich przypadkach szkolenie outdoor może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, ponieważ trudno będzie przekonać uczestników, że współpraca przyniesie im jakiekolwiek korzyści, jak również trudno będzie oczekiwać zaangażowania z ich strony. Czy zatem szkolenia outdoor są skuteczną formą rozwoju w przypadku menedżerów? Zdecydowanie tak, jeżeli zorganizowane są świadomie, mają jasno określony cel, biorą pod uwagę możliwości wszystkich uczestników oraz organizacja jest na nie gotowa. W przeciwnym razie, mimo wielu wynikających z nich korzyści, będą chybioną i niestety kosztowną inwestycją.

Katarzyna Kołobukowska
trener i specjalista ds. PR w Grow Szkolenia Coaching Doradztwo HR
katarzyna@grow.edu.pl

 

2017-04-21 11:25 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.