Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Motywacja

Skąd oni biorą tyle siły

Skąd oni biorą tyle siły
Fot. istockphoto.com
Automotywacja pokolenia 50+ dla niejednego dwudziestolatka jest zaskakującym zjawiskiem. Na wyjątkową więc uwagę zasługują wszelkie oznaki rozbudzania i doskonalenia potencjału, jaki drzemie wśród osób w tym wieku i z tak dużym doświadczeniem życiowym.

Nie ma więc co ukrywać, że idea kształcenia ustawicznego, poszerzania swoich kompetencji oraz nabywania nowych umiejętności, m.in. przez rożnego typu szkolenia, staje się coraz popularniejsza w Polsce. Jest to ważne, gdyż grupa 50+ stale powiększa się w stosunku do ogółu populacji. Oznacza to również, że zaczyna odgrywać coraz większą rolę na rynku pracy, a także na rynku usług szkoleniowych. Z drugiej strony pracodawcy coraz częściej zaczynają sobie uświadamiać, że wiedza i doświadczenie pracowników dojrzałych stanowi kapitał i atut firmy. Poza tym inwestycje w szkolenie pracowników 50+ wpisują się w politykę zarządzania wiekiem w organizacji oraz strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

50+ to same korzyści

Skąd więc obiegowe poglądy, że osobom tego pokolenia „nic się nie chce”? Stąd, że kluczowym elementem wpływającym na wyniki oraz jakość w procesie szkoleniowym jest motywacja wewnętrzna uczestnika. Jej umiejętne wzmacnianie, bądź wykorzystywanie przez prowadzących szkolenia, przekłada się na sukces całego procesu rozwojowego. Projekty kierowane do tej grupy wiekowej ciągle należą do rzadkości i nie mamy jak realnie ocenić skali zjawiska automotywacji tego pokolenia. Dlatego też niezwykle cenne okazały się próby i testy, jakie na potrzeby „Akademii 50+” przeprowadziło Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. Metodologię testowały trzy instytucje szkoleniowe z województwa zachodniopomorskiego – każda z nich po przeprowadzonej rekrutacji wyłoniła grupę uczestników procesu, łącznie grono 36-osobowe, rożne wiekowo i zawodowo. Obok osób, które dopiero przekroczyły 50. rok życia, znalazły się też takie w wieku 50 z „dużym plusem” (czyli i powyżej 60. roku życia). Uczestników różniły też pełnione funkcje zawodowe: kierownicze, menedżerskie, kadrowe. Byli to przedstawiciele firm prywatnych, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, a także pracownicy instytucji państwowych, m.in. Izby Celnej, prokuratury, administracji publicznej, w tym edukacji. Przede wszystkim jednak byli to ludzie aktywni na co dzień i aktywni zawodowo oraz nastawieni na ciągły rozwój osobisty. U osób dojrzałych motywacja wewnętrzna już na początku była o wiele wyższa niż u ich młodszych kolegów. Tym samym działania rozwojowe nie musiały koncentrować się na podnoszeniu motywacji, lecz na jej efektywnym wykorzystaniu. Oczekiwania, z którymi uczestnicy rozpoczynali swoją przygodę z Akademią, koncentrowały się wokół nabywania nowych umiejętności związanych z nauczaniem innych. Niektórzy chcieli dzięki uczestnictwu w spotkaniu udoskonalić swój warsztat trenerski, inni oczekiwali, iż wraz z nabyciem umiejętności szkoleniowych będą mogli zawodowo zająć się kaskadowaniem posiadanej wiedzy, np. w swojej firmie. Tym samym mieliby poczucie, że ich budowana latami „eksperckość” miała głębszy sens niż tylko bycie specjalistą w danej dziedzinie. Innym znowu udział w projekcie jawił się jako możliwość kontaktu z ludźmi w zbliżonym wieku (o zbliżonym doświadczeniu) oraz jako szansa na zgłębianie mechanizmów, które aktywizują ludzi (w szczególności 50+). Z analiz i testów metod nauczania dorosłych w ramach Akademii 50+ wyłoniło się wiele zagadnień, które stanowią uwarunkowania i potrzeby istotne w kontekście angażowania się w procesy edukacyjne. Wyróżniono zestaw ważnych elementów, które są fundamentem, a może nawet kluczem do sukcesu edukacyjnego osób dojrzałych: 1. Osoby dojrzałe cechuje zdecydowanie wysoka motywacja wewnętrzna. 2. Osoby dojrzałe wyraźnie wiedzą, czego chcą, nastawione są na cel i przydatność pozyskiwania wiedzy i umiejętności. 3. Chcą przede wszystkim zrozumieć – uczą się z większą wnikliwością i precyzją podczas zdobywania nowych kompetencji (w porównaniu do młodszych kolegów i koleżanek). 4. Potrzebują na szkoleniu czasu i przestrzeni do refleksji dużo większej niż kiedyś, w młodszym wieku. 5. Bardzo istotną rolę odgrywa w ich procesie uczenia się obserwacja – zarówno w nabywaniu nowej wiedzy, jak i doskonaleniu nowych umiejętności. 6. Prowadząc działania edukacyjne, należy uwzględniać dotychczasową historię doświadczeń i tempo przyswajania nowej wiedzy, które w naturalny sposób nieco spada u każdego z wiekiem. Charakterystyczne dla wzmacniania motywacji wewnętrznej tego pokolenia są takie czynniki, jak: – „Stary pies i nowe sztuczki”, czyli charakterystyczna absorpcja nowej wiedzy a utarte schematy i przekonania; – „Kiedyś i dziś”, czyli koncentracja i destruktory, które można zawrzeć w potocznym stwierdzeniu: z wiekiem komfort nas nie męczy; – Wpływ cywilizacji zmian na procesy edukacyjne osób dojrzałych – czyli im mniej technostresu, tym lepiej dla efektywności uczenia się. Reasumując, badania te jednoznacznie potwierdziły, że osoby 50+ charakteryzuje wysoki poziom motywacji i zaangażowania w proces edukacyjny. Motywacja ta potrzebowała niewiele wzmocnień zewnętrznych, a bardziej ma charakter wewnętrzny, zinternalizowany. I choć samo uczestnictwo w szkoleniu mogło wynikać z rożnych przesłanek (np. potrzeba rozwoju kompetencji zawodowych, własne ambicje czy zainteresowania), osoby te bardzo sumiennie podchodziły zazwyczaj do sytuacji edukacyjnych. Eksperci pracujący z osobami 50+ podkreślali dyscyplinę, sumienność i determinację tej grupy. Jeden z ekspertów w następujący sposób scharakteryzował ich konsekwencję: „To osoby bardzo zdeterminowane, i to w przeciwieństwie do osob młodszych – poniżej 25. roku życia. Kiedy one (50+) już wyznaczą sobie cel, to do niego po prostu dążą, a osoby poniżej 25. roku życia – niekoniecznie”. Z perspektywy trenera grupa 50+ jest bardzo wymagająca. Wie, czego chce, więc wymaga zarówno od siebie, jak i od prowadzącego. Istotne jest zatem, by prowadzić szkolenie, włączając osoby 50+ w proces jego przygotowania i realizacji, tak by miały one poczucie współdecydowania o procesie szkoleniowym. Przed szkoleniem zapewniamy więc uczestnikom szczegółową informację na temat jego celu, zakresu, sposobów prowadzenia działań edukacyjnych i ich efektów. Warto wykorzystywać materiały i informacje, które mogą mieć praktyczne znaczenie dla uczestnika i są omawiane na autentycznych przykładach. Materiał szkoleniowy powinien być bardzo dobrze ustrukturyzowany i skoncentrowany na głównym celu szkolenia. Z tak scharakteryzowaną motywacją i sposobem działania bezpośrednio łączą się: cel, przydatność pozyskiwanej wiedzy i umiejętności widziane jako kluczowa determinanta decyzji o podjęciu w ogóle aktywności edukacyjnej. Co podtrzymywało tę motywację w takim długim procesie szkoleniowym jak Akademia? Ewaluacja wewnętrzna wykazała, że ważną rolę odgrywał sposób prowadzenia szkoleń, duża ilość elementów interaktywnych/aktywizujących oraz przestrzeń sprzyjająca wymianie doświadczeń. Absolwenci podkreślali, że do aktywnego uczestnictwa motywowała ich także urozmaicona treść – zarówno problemy bliskie i znajome, jak i zupełnie nowe. Do pracy w domu oraz uzupełniana wiedzy mobilizowały ich przygotowane materiały i „prace domowe”. Uczestnikom szczególnie przypadły do gustu metody, które pozwalały na wymianę opinii, dzielenie się własnymi doświadczeniami, a nawet spory – dzięki temu mogli nie tylko poszerzyć wiedzę, ale i znaleźć zastosowanie dla pozyskanej wiedzy. Absolwenci za wyjątkowo skuteczną i przydatną uznali możliwość przełożenia „nowości” na konkretne przykłady, a w szczególności przepracowania ich w kontekście własnego doświadczenia i znalezienia sposobu, by wykorzystać je na nowo. Podkreślanie celu przekazywanych informacji oraz pokazywanie możliwego zastosowania nowych umiejętności dawały uczestnikom przekonanie o użyteczności szkolenia, a tym samym motywowało do aktywnego udziału w zajęciach.

Automotywacja

Walidacja projektu wykazała bardzo wysoki, a często i wyższy (niż przed udziałem w projekcie) poziom motywacji u absolwentów „Akademii 50+”. Wynikało to m.in. z faktu, iż wraz z nowymi umiejętnościami uczestnicy nabrali wiary w siebie i chęci do dalszego działania. Większe poczucie własnej wartości oraz uświadomienie sobie znaczenia posiadanej wiedzy łączyli z poznaniem narzędzi szkoleniowych. Jak sami wspominali, zrozumieli, że powinni dzielić się posiadaną wiedzą, a poznanie narzędzi do jej przekazywania wzmocniło ich zapał.

Katarzyna Wolska,
Dagmara Bieńkowska
SKiTZ MATRIK, Centrum Doradztwa Strategicznego

2015-05-14 08:23 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): 50, bieńkowsk, wolska,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.