Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Kłopotliwe rozliczanie służbowych przejazdów prywatnym samochodem

fot. istockphoto
Często można spotkać się z opinią, że – po spełnieniu „standardowych” wymogów - ze zwolnienia od opodatkowania korzystają kwoty zwracane pracownikom przez pracodawcę z tytułu wykorzystania przez pracownika jego prywatnego samochodu do celów służbowych. Szczegółowa analiza przepisów i praktyki podatkowej pokazuje jednak, że możliwość ta nie jest oczywista.
więcej

RODO. Nowa rzeczywistość dla operatorów call center?

fot. istockphoto
Nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „RODO”) wymuszą zmiany w całej branży call center, której działalność opiera się głównie na danych osobowych. Wielość sposobów nawiązywania kontaktów z klientem, pozyskiwanie kontaktów z różnych źródeł, ulokowanie danych osobowych w wielu obszarach i działach firmy, a jednocześnie braku ustaleń jakimi zasobami firma dysponuje i jakie procesy przetwarzania danych osobowych mają miejsce, mogą stać się powodem problemów i wysokich kar administracyjnych dla administratora danych osobowych, w wysokości nawet do 20 mln euro lub 4 proc. wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.
więcej

Limity zwolnień podatkowych w 2017 i 2018 r. – zestawienie porównawcze

fot. istockphoto
Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 27 października 2017 r. poz. 2175) wprowadziła do ustawy podatkowej liczne i istotne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. Ustawodawca zwiększył limity niektórych zwolnień podatkowych związanych z działalnością socjalną i związkową, wprowadził nowe zwolnienia podatkowe i zmodyfikował treść dotychczasowych zwolnień podatkowych. Decydujące znaczenie, czy stosujemy nowe czy stare przepisy podatkowe, ma moment otrzymania przychodu przez podatnika. Jeśli otrzymanie świadczenia nastąpiło 1 stycznia 2018 r. lub później, stosujemy ,,nowe” przepisy.
więcej

RODO a programy lojalnościowe

fot. istockphoto
Z dniem 25 maja 2018r. ochrona danych osobowych osób fizycznych będzie podlegać przepisom Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) („RODO” lub „Rozporządzenie”).
więcej

Nowe zasady opodatkowania programów motywacyjnych

fot. istockphoto
Z dniem 1 stycznia 2018 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wprowadzono nowe przepisy regulujące sposób i moment rozpoznania przychodu z tytułu korzyści uzyskanych m.in. przez pracownika w związku z udziałem w tzw. programie motywacyjnym. W zamierzeniu ustawodawcy regulacje te miały nie tylko precyzować dotychczasowe zasady, ale przede wszystkim zapobiegać nadużyciom podatkowym.
więcej

Świadczenia z ZFŚS – rewolucja w zwolnieniach podatkowych

fot. istockphoto
Od 1 stycznia 2018 r. fiskus otrzyma zdecydowanie mniejsze zaliczki na podatek od świadczeń finansowanych z ZFŚS. Ale nie tylko te świadczenia będą korzystały z większych limitów zwolnień podatkowych. W dwóch odcinkach przedstawimy zmiany w przepisach zwolnień podatkowych obowiązujących od Nowego Roku.
więcej

Bierzesz wizytówkę?

fot.istockphoto
Zgodnie z RODO zostajesz administratorem danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. do ochrony danych osobowych osób fizycznych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanej dalej „Rozporządzeniem RODO”).
więcej

Dane kandydatów pod ochroną

fot. istockphoto
Do wejścia w życie unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, istotnie zmieniających i zaostrzających zasady ich przetwarzania, pozostało kilka miesięcy. To niewiele czasu na ich wdrożenie, odpowiednie przygotowanie kadr, infrastruktury oraz polityki firmowej do nowej rzeczywistości w zakresie data protection.
więcej

Nowe zasady w ochronie danych osobowych

fot.istockphoto
25 maja 2018 r. w życie wchodzą przepisy ogólnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Do tego czasu państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich regulacji. W przypadku Polski będzie to zupełnie nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Wraz z nią zmianie ulegnie wiele innych ustaw, w tym Kodeks pracy (dalej k.p.).
więcej

Zwrot kosztów noclegu

fot.istockphoto
Sprawa dotyczyła podróży pracowników pełniących funkcję przedstawicieli handlowych spółki na terenie kraju. Ich obszar pracy był rozległy, a zakres zadań zleconych przez pracodawcę wymagał tego, że pracownicy nie zawsze mieli możliwość powrotu do miejsca zamieszkania na nocleg w danym dniu. Wówczas zmuszeni byli do pozostawania na nocleg w związku z koniecznością wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą pracodawcy, a jednocześnie poza miejscem zamieszkania pracownika.
więcej

Skutki podatkowe rabatów

fot.istockphoto
Powszechną praktyką pracodawców jest oferowanie pracownikom możliwości nabycia towarów produkowanych lub dystrybuowanych przez pracodawcę po obniżonej cenie. Analogiczne obniżki oferowane są przez pracodawców prowadzących działalność o charakterze usługowym. Powstaje pytanie, czy udzielone przez pracodawców rabaty mogą skutkować po stronie pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu.
więcej

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

fot.istcokphoto
Każdy podmiot zatrudniający pracowników ma jedno szczególne uprawnienie w odniesieniu do swoich pracowników, uregulowane w przepisach art. 108 i następnych Kodeksu pracy. Może bowiem wyciągać względem nich konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.
więcej

Kontrakt menedżerski

fot.istockphoto
Z formalnego punktu widzenia kontrakt menedżerski nie należy do umów nazwanych, których essentialia negotii wynika z przepisów prawa. Jest kwalifikowany jako umowa o świadczenie usług, do której na podstawie art. 750 k.c. odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umowy zlecenia. Niemniej umowy takie funkcjonują, a praktyka wykształciła ich nazwę ze względu na przedmiot i strony kontraktu.
więcej

Opodatkowanie świadczeń uzyskanych z kafeterii

fot.istockphoto
W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się tzw. systemy kafeteryjne, służące zintegrowanemu zarządzaniu świadczeniami oferowanymi przez pracodawcę. Kompleksowa oferta benefitów dostępnych w takim systemie umożliwia pracownikom, w ramach określonego limitu, dokonywanie wyboru spośród świadczeń o zróżnicowanym charakterze.
więcej

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

fot.istockphoto
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom, co ma na celu ochronę ich życia i zdrowia. W nawiązaniu do tego obowiązku pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie, zaś jego niedopełnienie może wiązać się z określonymi konsekwencjami. Konsekwencje te mogą mieć w szczególności charakter cywilnoprawny, a samo wystąpienie wypadku przy pracy rodzi również konieczność podjęcia przez pracodawcę określonych czynności, wskazanych w treści Kodeksu pracy.
więcej

Karty przedpłacone na zakup posiłków

fot.istockphoto
Zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1106, dalej jako rozporządzenie), podstawy wymiaru tych składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu ‒ do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.
więcej

Wybrane skutki nieprawidłowej wypłaty świadczeń socjalnych

fot.istockphoto
Finansowanie świadczeń dla pracowników oraz innych uprawnionych osób ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Fundusz) traktowane jest przez przepisy podatkowe oraz przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych w sposób szczególny. Preferencje w tym zakresie dostępne są na podstawie art. 21 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozporządzenie).
więcej

Bilet do kina

fot.istockphoto
Jedną z wielu form motywacji pracowników do lepszego działania na rzecz firmy może stać się regularny zakup biletów do kina. Wiele wzorców dobrego pracownika z obejrzanych filmów może zostać przeniesionych na grunt zawodowy czy zostać wdrożonych w miejscu pracy. Pracodawca zyskuje zmotywowanych do pracy pracowników oraz korzysta z przysługującego zwolnienia z potrącania zaliczek na podatek dochodowy.
więcej

Raportowanie szansą na HR-hub?

fot.istockphoto
Dziś dla spółek giełdowych w obszarze HR-u najważniejszą sprawą jest nowa ustawa z grudnia 2016 r. nakładająca obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Kolejny problem (nie tylko samego HR-u i spółek giełdowych) to projekt zmian, które mają nastąpić od 2018 r. w podejściu do ochrony danych osobowych. Oba projekty są obarczone poważnymi sankcjami. Na dodatek rosną problemy z pozyskiwaniem pracowników i ich motywowaniem. Te trzy tematy zdominowały VI Kongres HR Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
więcej

Strój służbowy a skutki podatkowe

fot.istockphoto
Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na zakup stroju służbowego w celu podniesienia prestiżu firmy. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju wydatki organy podatkowe uznają za niemające ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiąganiem przychodów.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.